velikost textu

Současnost a problém sebevýchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současnost a problém sebevýchovy
Název v angličtině:
Contemporaneity and the Problem of Self-education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Hradilová
Vedoucí:
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
195994
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika (PED)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sebevýchova|sebepoznání|historický pohled|psychologický pohled|současná společnost|rodina|volný čas|prokrastinace|knihy o osobním rozvoji|případové studie
Klíčová slova v angličtině:
self-education|self-knowledge|historical aspects|psychological aspects|contemporary society|family|free time|procrastination|self-development books|case studies
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této teoreticko-empirické práce je podrobněji analyzovat pojem sebevýchovy a s ním související témata, která jsou rozpracována v teorii a filosofii výchovy, psychologii a sociologii. Text se v první části zaměří na teoretická pojetí sebevýchovy a na jejich vývoj ve vybraných historických obdobích. Důraz bude položen na soudobé chápání tohoto pojmu a na aspekty ovlivňující koncept i realitu sebevýchovy dnešního člověka. Následně v empirické části text prostřednictvím několika případových studií poukáže na osobnostní, výchovnou a zkušenostní diverzitu v pozadí soudobého pojmu sebevýchovy. V závěru se práce pokusí reflektovat možnosti i úskalí sebevýchovy jedince v současné společnosti. Klíčová slova: sebevýchova, sebepoznání, historický pohled, psychologický pohled, současná společnost, rodina, volný čas, prokrastinace, knihy o osobním rozvoji, případové studie
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this theoretical and empirical thesis is to analyse the term of self-education and related issue, which are further developed in theory and philosophy of education, psychology and sociology. In the first part the thesis concentrates on theoretical concepts of self-education and their development in selected historical periods. The thesis accentuates a contemporary understanding of self-education and its aspects influencing the concept and practice of self- education in current society. Through several case studies in the empirical part, the thesis attempts to demonstrate personal, educational and experiential diversity backgrounding the contemporary concept of self-education. In conclusion, some options as well as difficulties of an individual self-education in contemporary society will be reflected. Key words: self-education, self-knowledge, historical perspective, psychological perspective, contemporary society, family, free time, procrastination, self-development books, case studies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Hradilová 2.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Hradilová 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Hradilová 430 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Hradilová 420 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB