velikost textu

Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola
Název v angličtině:
House arrest, its execution and control
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Procházková
Vedoucí:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
195986
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trest domácího vězení, alternativní tresty, elektronický kontrolní systém
Klíčová slova v angličtině:
House arrest, alternative punishments, electronic control system
Abstrakt:
Abstrakt Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Tato diplomová práce je zaměřena na trest domácího vězení a jeho postavení jakožto alternativního trestu. Jejím cílem je poskytnout komplexní pohled na tento institut v širších souvislostech, odhalit jeho klady i zápory a zhodnotit jeho dosavadní vývoj. Vzhledem k jedné z funkcí trestu domácího vězení jako náhrady především za trest odnětí svobody se práce ubírá i tímto směrem a hodnotí tuto jeho stránku z více možných úhlů. Hodnocení se pak zakládá na srovnání teoretických předpokladů a výsledků praxe, jež nabízí srovnání reálného využití trestu a jeho pravděpodobný vývoj v následujících letech, včetně návrhů de lege ferenda. První část práce je pojata jako obecný úvod, který má za úkol seznámit s pojmem trestu včetně jeho účelu, smyslu a funkce. Následující část již zužuje široké téma trestání pouze na tresty alternativní, mezi něž se trest domácího vězení řadí. Jedna podkapitola je věnována také pojmu restorativní justice, jakožto základního pilíře alternativního sankcionování. Druhá část práce se již věnuje hlavnímu tématu a rozebírá veškeré náležitosti trestu domácího vězení. V těchto kapitolách je tak popsán jeho vývoj, smysl, účel a kladné i záporné argumenty k jeho zavedení. Následně jsou popsány veškeré zákonné náležitosti jako jeho obsah, podmínky ukládání, přiměřená omezení a povinnosti a možné přeměny s tímto trestem spojené. Kapitola čtvrtá je zaměřena na jeho výkon a související instituty odkladu, přerušení, změny a upuštění od výkonu trestu domácího vězení. Nejobsáhlejší a zároveň nejrozporuplnější část pojednává o kontrole tohoto trestu. Vedle zákonné úpravy je zde věnován prostor především dvěma hlavním způsobům kontroly trestu domácího vězení, a to roli Probační a mediační služby a elektronickému kontrolnímu systému. Vzhledem k relativně nově fungujícím elektronickým náramkům je této oblasti věnováno v práci více pozornosti. Závěrečná část pak trochu nezvykle obsahuje pohled na trest domácího vězení z psychologického hlediska jeho působení na osobu odsouzeného v porovnání s působením trestu odnětí svobody. Poslední kapitola pak statisticky hodnotí využivání trestu v praxi, zdůrazňuje hlavní zákonné nedostatky a uvádí možné alternativy pro budoucí vývoj. Tyto informace by pak měly být způsobilé poskytnout základ pro zhodnocení trestu domácího vězení a naplnění jeho zamýšleného účelu.
Abstract v angličtině:
Abstract House arrest, its execution and control This thesis focuses on the punishment of house arrest and its position as an alternative punishment. Its aim is to provide a comprehensive view of this institute in a broader context, to reveal its advantages and disadvantages and to evaluate its development so far. Given one of the functions of house arrest as a substitute for imprisonment in particular, the work goes in this direction and evaluates this aspect from several possible perspectives. The assessment is then based on a comparison of the theoretical assumptions and results of the practice, which offers a comparison of the actual use of punishment and its likely development in the coming years, including de lege ferenda. The first part of the thesis is conceived as a general introduction which aims to introduce the concept of punishment, including its purpose, meaning and function. The following section than narrows the broad subject of punishment to alternative punishments, among which house arrest is included. One subchapter is also devoted to the concept of restorative justice as the cornerstone of alternative sanctioning. The second part of the thesis deals with the main topic and analyzes all the requirements of the house arrest. These chapters describe its development, meaning, purpose and positive and negative arguments for its introduction. Subsequently, all legal requirements, such as its content, storage conditions, reasonable restrictions and obligations and possible transformations associated with this punishment are described. Chapter Four focuses on its performance and related institutes of postponement, interruption, change and abandonment of imprisonment. The most comprehensive and at the same time the most controversial part deals with the control of this punishment. In addition to the statutory provisions, there are two main ways of controlling the prison sentence, namely the Probation and Mediation Service and the Electronic Control System. Due to the relatively new electronic bracelets, more attention is paid to this area at work. The final section contains somewhat unusual insight into the sentence of house arrest from the psychological point of view of its effect on the convicted compared to imprisonment. The last chapter statistically evaluates the use of punishment in practice, highlights the main legal shortcomings and presents possible alternatives for future development. This information should then be able to provide a basis for assessing the house arrest penalty and fulfilling its intended purpose.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Procházková 842 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Procházková 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Procházková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB