velikost textu

Nepodmíněný trest odnětí svobody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepodmíněný trest odnětí svobody
Název v angličtině:
Unconditional imprisonment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Šťastný
Vedoucí:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Id práce:
195983
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nepodmíněný trest odnětí svobody, výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody, problémy vězeňství, efektivita vězeňství, recidiva
Klíčová slova v angličtině:
Unconditional imprisonment, execution of unconditional imprisonment, prison issues, prison efficiency, recidivism
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o problematice nepodmíněného trestu odnětí svobody. Nepodmíněný trest odnětí svobody, jakožto pojem trestního práva, je nejpřísnějším trestem užívaným v České republice, zároveň je trestem univerzálním, který lze uložit za jakýkoli trestný čin. Trest odnětí svobody se vykonává ve věznici s ostrahou, se zvýšenou ostrahou, případně ve zvláštním oddělení vazební věznice. Práva a povinnosti odsouzených upravuje zejména zákon o výkonu trestu odnětí svobody a řád výkonu trestu odnětí svobody. Při zacházení s vězni jsou uskutečňovány různé vzdělávací programy či aktivity volnočasové, nedílnou součástí je rovněž zaměstnávání odsouzených. Institut podmíněného propuštění je významným instrumentem snižování recidivy, avšak málo využívaným. Mezi problémy vězeňství patří především vysoký počet vězňů, přeplněné věznice, malá finanční gramotnost a zadluženost odsouzených, závislost odsouzených na návykových látkách, kumulace trestů odnětí svobody a hrazení vězeňských poplatků za výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody. Počet odsouzených na 100 000 obyvatel a míra recidivy jsou základními údaji, pomocí kterých lze hodnotit vězeňství z hlediska jeho efektivity. Česká republika patří k zemím s velmi vysokým počtem vězňů v Evropě a rovněž se české vězeňství vyznačuje vysokou míru recidivy. Regulovat tyto dva faktory je možné především snížením zadluženosti vězňů, snížením počtu odsouzených závislých na návykových látkách, zvýšením zaměstnanosti vězňů, častějším používáním alternativních trestů, zvýšením počtu odborných pracovníků a vychovatelů, dekriminalizací trestného činu zanedbání povinné výživy, vzděláváním vězňů v oborech s vysokou mírou uplatnění, redukcí či zrušením vězeňských poplatků a podporou propuštěných odsouzených při hledání zaměstnání. Inspirací pro Českou republiku by mohly být skandinávské země s malým indexem vězňů, jakož i alternativní typy trestů odnětí svobody, jako je víkendové vězení či režim polosvobody používané v některých zemích. Nicméně již v současné době lze spatřovat pozitivní kroky ke zvýšení efektivity českého vězeňství, jimiž je zejména zavádění otevřené věznice v Jiřicích či změna diferenciace věznic.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the aspects of unconditional imprisonment. Unconditional imprisonment, as a term of criminal law, is the most severe punishment used in the Czech Republic, it is also a universal punishment that can be imposed for any crime. Imprisonment is executed in a prison with security, in a maximum-security prison, or in a special unit of remand prison. The rights and obligations of convicts are governed, in particular, by the Act on Imprisonment and Imprisonment Rules. Various educational programs and leisure activities, as well as the employment of the convicts, are carried out during the execution of the imprisonment. The institute of conditional release is an important instrument for the reduction of the prison population, yet it is underused. The prison problems are especially a high number of prisoners, overcrowded prisons, low financial literacy and high indebtedness of convicts, substance abuse problems, cumulative prison sentences and prisoners’ pay-to-stay fees. The number of convicts per 100,000 citizens and recidivism rate are used to assess the effectiveness of unconditional imprisonment. The Czech Republic is one of the countries with a very high number of prisoners in Europe, as well as a high recidivism rate. Decreasing of these two factors can be achieved by reducing prisoners’ debts, reducing the number of prisoners with substance abuse problems, increasing prison employment, increasing the use of alternative sanctions, increasing the number of professional staff and prison educators, decriminalizing negligence of mandatory support, educating convicts in fields of work with high employment rates, reducing or eliminating pay-to-stay fees and assisting released convicts with job search. Scandinavian countries could be inspirational for the Czech Republic as they have a very low prison rate. Another inspiration for the Czech Republic could be alternative types of imprisonment, such as weekend imprisonment or regime of semi-liberty used in some countries. Nevertheless, positive steps towards an effective Czech prison system can be seen, especially in the introduction of the open prison in Jiřice or a change in prison differentiation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Šťastný 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Šťastný 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Šťastný 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB