velikost textu

Prověřování v přípravném řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prověřování v přípravném řízení
Název v angličtině:
Verification Procedure in Preliminary Proceeding
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Simona Čičatková
Vedoucí:
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
Id práce:
195980
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přípravné řízení, prověřování, policejní orgán
Klíčová slova v angličtině:
preliminary proceeding, verification procedure, police authority
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá fází prověřování, která je první fází přípravného, a tím pádem i trestního řízení. V jejím úvodu jsou krátce rozebrány základní instituty přípravného řízení, včetně fáze vyšetřovací, jejichž znalost je základem pro uvědomění si postavení a důležitosti prověřování v celkové struktuře trestního řízení. Stejně tak jsou nastíněny orgány činné v trestním řízení, jejich vymezení, organizace a určování příslušnosti v prověřování. Samotné jádro práce je rozčleněno do několika částí. Tyto části se věnují nejen samotnému rozboru fáze prověřování, nýbrž i tomu, co se děje před oficiálním začátkem trestního řízení. Nechybí tedy popis podnětů, díky kterým se orgány činné v trestním řízení o trestném činu dozvědí nebo první kroky policejního orgánu v rámci předprocesní fáze, tzv. šetření. Dále jsou rozebrána jak oprávnění státního zástupce, tak zejména oprávnění policejního orgánu, která jsou typická pro tuto fázi, a jejichž záznamy nejsou přímo použitelné jako důkaz v řízení před soudem. Na druhou stranu ovšem nejsou opomenuty výjimky, kdy je zapotřebí provedení důkazů již v rámci postupu před zahájením trestního stíhání, konkrétně výslech svědka a provedení rekognice. Závěr práce představuje zamyšlení autora nad postavením přípravného řízení v rámci celého trestného řízení v souvislosti s připravovanou rekodifikací trestního řádu, jakož i jeho orgánů, oprávnění těchto orgánů a dalších institutů, které by dle autora bylo vhodné do nového trestního řádu začlenit. Cílem práce je vytvořit ucelený obraz o prověřování, který by čtenáře práce utvrdil o důležitosti této fáze přípravného řízení, za současného zohlednění názorů různých expertů z oblasti trestního práva a judikatury zejména českých soudů. Celá popsaná problematika je zkoumána především pohledem aktuálně platné právní úpravy. Klíčová slova: přípravné řízení, prověřování, policejní orgán
Abstract v angličtině:
Summary This thesis deals with the verification procedure, which is the first part of the preliminary proceeding and thus part of criminal proceedings. The introductory part of the thesis briefly covers basic instruments of the preliminary proceeding including the investigation phase whose knowledge is key to realize the position and importance of the verification procedure in the overall structure of the criminal proceedings. Bodies that are involved in the criminal proceedings are discussed including their definition, organization and determination of their competence in the verification procedure. The core of the thesis is divided into several parts that deal with the analysis of the verification procedure as well as activities that precede the formal beginning of the criminal proceedings. The ways are discussed by which bodies become aware of offences as well as the first steps of the police authority in the unofficial phase that precedes the criminal proceedings. The core part of the thesis also looks at the prosecutor’s and especially police authority’s powers that are typical of this phase and whose records are not directly admissible as evidence before court. On the other hand, exceptional cases are also discussed where the evidence must be executed in this phase with specific focus on the examination of the witness and recognition. Finally, as the recodification of the Criminal Code Procedure is currently being considered, the conclusion of the thesis consists of the author’s reflection on the preliminary proceeding, as well as its bodies, their powers and other institutes which, according to the author, should be included in the new Code of Criminal Procedure. The aim of the thesis is to draw a comprehensive picture of the verification procedure that would confirm the importance of this procedure to the reader taking account of the points of view of the various experts in criminal law and the case law of Czech courts in particular. The entire issue is examined mainly from the perspective of the current legislation. Key words: preliminary proceeding, verification procedure, police authority
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Simona Čičatková 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Simona Čičatková 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Simona Čičatková 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 299 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. 485 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 152 kB