velikost textu

Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware
Název v angličtině:
Criminal and criminological aspects of ransomware spreading
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Stanislav Zavadil
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
195963
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ransomware, malware, počítačová kriminalita, kyberkriminalita
Klíčová slova v angličtině:
ransomware, malware computer crime, cybercrime
Abstrakt:
Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá šířením ransomware a zkoumá vybrané trestněprávní a kriminologické aspekty tohoto fenoménu kybernetické kriminality. Ransomware je druhem škodlivého software, jehož prostřednictvím pachatel zašifruje, zablokuje nebo jinak zamezí přístupu k počítačovému systému nebo datům v takovémto systému a v souvislosti s tím požaduje peněžní či jiné plnění. V diplomové práci je nejprve ransomware popsán po funkční a technologické stránce, včetně jeho historie, členění na jednotlivé druhy a uvedení několika významných příkladů nákaz. Konkrétně jsou představeny ransomware WannaCry, Petya, DoubleLocke a Vir Policie. Následuje část, v níž jsou popsány možné trestněprávní kvalifikace dle hmotné části trestního práva, včetně zhodnocení specifik jednotlivých druhů ransomware a potenciálního vývoje této trestné činnosti. Závěrečná část se zabývá kriminologickými aspekty šíření ransomware. Začíná popisem stavu a dynamiky, zahrnuje také podrobnosti o latenci této kriminality a trendech. Následuje pohled na pachatele a oběti ransomware optikou vybraných kriminologických teorií. Kriminologická část práce je uzavřena kapitolou o kontrole a prevenci, která obsahuje rovněž praktické části, které mají za cíl pomoci při prevenci. Klíčová slova ransomware, malware, počítačová kriminalita, kyberkriminalita
Abstract v angličtině:
Criminal and criminological aspects of ransomware spreading Abstract This diploma thesis deals with issues of ransomware spreading and examines certain criminal and criminological aspects of this cybercrime phenomenon. Ransomware is malware that encrypts, blocks or prevents access to the computer system or data in a computer system. In connection to this, it demands monetary or other ransom. This diploma thesis firstly describes ransomware from the point of view of its function and technical aspects, including its history, categorization of its variations and description of several notable infection examples, namely WannaCry, Petya, DoubleLocker and Vir Policie. Following section describes possible criminal qualifications according to Czech substantive criminal law, including the consideration of specifics of different ransomware variations and potential development of this criminal aktivity. The final part focuses on criminological aspects of ransomware spreading. It beggins with a description of the crime status and dynamics, including further details about latency and trends. Then follows the description of perpetrator and victim in view of certain criminological theories. Finally, criminological part comprises a chapter about crime control and prevention, which includes practical parts that aim to help with practical prevention. Key words ransomware, malware, computer crime, cybercrime
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Stanislav Zavadil 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Stanislav Zavadil 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Stanislav Zavadil 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 621 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 506 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB