velikost textu

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
Název v angličtině:
Wiretapping and Record of Telecommunication Traffic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Šárka Remerová
Vedoucí:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
195953
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odposlech, záznam telekomunikačního provozu, zjišťování údajů o telekomunikačním provozu, příkaz
Klíčová slova v angličtině:
wiretapping, record of telecommunication traffic, survey of the telecommunication traffic, order
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá otázkou právní úpravy a používání institutu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu upraveného v ustanovení § 88 trestního řádu, jakož i úzce souvisejícího institutu zjišťování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu dle § 88a trestního řádu. Cílem práce je analýza současné právní úpravy, používání obou institutů v praxi s důrazem na zjištění stávajících problémů a návrhů jejich řešení. Odposlech a zjišťování údajů jsou instituty, které slouží jako nástroj pro získání informací v rámci trestního řízení a následné dokazování, jsou však významnými zásahy do základních lidských práv zejména práva na soukromí. Avšak při splnění zákonných podmínek se jedná o zásah dovolený, tento ústavněprávní aspekt je v práci rozebrán. Vzhledem k dnešní době plné moderních technologií a způsobů komunikace na dálku jsou odposlech a zjišťování údajů hojně využívané, a právě v té souvislosti vyvstává otázka opodstatněnosti jejich používání, způsobů jejich nařizování a provádění, jakož i možnosti použití výsledků z nich vzešlých pro dokazování v trestním řízení. Práce se věnuje také významné judikatuře poslední doby týkající se zákonnosti zásahu do základních práv a také problematice pojmů neodpovídajících současnosti (např. telekomunikace) a institutů nedostatečně upravených právním řádem (např. dokazování osobním profilem na sociálních sítích). Část práce je věnována také informační povinnosti ve vztahu k osobě, vůči níž byl odposlech nařízen, kontrole zákonnosti ze strany soudu i zvláštních orgánů k tomuto zřízených a přeshraničnímu odposlechu. Analýzou obou institutů autorka dospěla k závěru, že zákonodárce ponechává úpravu příliš obecnou, nepřizpůsobenou nejrůznějším možnostem využití institutů v dnešní době, a že by bylo vhodné provést celou řadu legislativních změn ve vztahu k rozvoji moderních technologií.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the legal framework and the use of wiretapping and record of telecommunication traffic, which is set under Section 88 in the Code of Criminal Procedure and the similar institute of survey of data about telecommunication traffic under Section 88a. The goal of the paper is to analyse valid legal framework, use of both institutes in real with accent on finding current problems and suggesting their solution. Wiretapping and survey of telecommunication data are institutes that serve to get information in criminal procedure and to take evidence, at the same time they are major interference to the basic human rights, particularly the privacy. However if the legal conditions are fulfilled, the interference is allowed. This constitutional aspect is examined in the thesis. Considering today´s world full of modern technologies and the choice of remote communication both wiretap and survey of data are plentifully used. In accordance with that it is necessary to deal with the question of legitimacy of using both institutes, the question of how to order and execute them and also the possibilities of using the results of them as the evidence in criminal procedure. The thesis devotes to the important and recent judicature relating to legality of interference with the basic rights and the problematics of the obsolete legal terms (e.g. telecommunication) and the institutes, which are not sufficiently covered in legal framework (e. g. taking evidence from the personal social website). The part of the paper is also dedicated to the information duty to the person, who was wiretapped, the control of legality executed by both the court and special institutions and the cross-border wiretap. Through analysis of both institutes author came to the conclusion that the legislators leave the legislation too generic and unadapted to the different possibilities of use the institutes in recent days. It would by appropriate to do a lot of legislative changes to the development of modern technologies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Remerová 918 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Remerová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Remerová 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB