velikost textu

Právní úprava posuzování vlivů záměrů na životní prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
Název v angličtině:
The legal regulation of the environmental impact assessment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Terezie Vondrášková
Vedoucí:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
195952
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Posuzování vlivů na životní prostředí, Významný vliv, Golfové hřiště
Klíčová slova v angličtině:
Environmental Impact Assessment, Significant Effect, Golf Course
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této diplomové práce je popis a provedení analýzy institutu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), který je jedním z významných právních nástrojů ochrany životního prostředí. Tento proces předchází povolení zamýšleného záměru a jeho účelem je identifikace a komplexní vyhodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. V první části této diplomové práce je věnována pozornost mezinárodní a unijní právní úpravě tohoto institutu. Tato práce by měla nabídnout širší pohled na problematiku EIA v mezinárodním právu, v této části jsou tak zahrnuty nejen klíčové mezinárodní úmluvy související s procesem EIA (Aarhuská úmluva a Úmluva z Espoo), ale i příklad integrace EIA do politiky mezinárodní organizace (na příkladu Světové banky) a úvaha, zda je proces EIA součástí mezinárodního obyčejového práva. Souvislosti evropského práva (předně revidovaná směrnice 2011/92/EU) se současnou národní právní úpravou jsou pak nastíněny v druhé části této kapitoly. Druhá část je zaměřena na českou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění s důrazem na její novelizaci provedenou zákonem č. 326/2017 Sb. (s účinností k 1. listopadu 2017). V této části jsou popsány a analyzovány základní prvky procesu EIA společně s novelou provedenými změnami. Tyto změny jsou analyzovány ve spojitosti s cíli zmíněné novelizace a s transpozicí evropské legislativy. Některé z vybraných změn lze považovat za změny posilující charakter procesu EIA, naopak některé se zdají být v rozporu s účelem revidované směrnice 2011/92/EU. Ve třetí části je zkoumán charakter významného vlivu na životní prostředí na příkladech záměrů golfových hřišť, která vznikala na území České republiky po roce 2002. Pojem potenciálního významného vlivu je tzv. neurčitým právním pojmem, a proto je třeba jej vždy hodnotit s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti případu. Na základě analýzy a porovnání vybraných závěrů zjišťovacích řízení byl tak zkoumán charakter a společné prvky potenciálního významného vlivu, jenž byl rozhodný pro závěr příslušného úřadu o provedení či neprovedení celého procesu EIA. Klíčová slova: Posuzování vlivů na životní prostředí – Významný vliv – Golfové hřiště
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of this thesis is to provide a description and analysis of the Environmental Impact Assessment (EIA), which is one of the significant legal tools of environmental quality protection. This process precedes the development consent to the project and his purpose is to identify and comprehensively evaluate environmental impact of a project. The first part of this thesis is focused on the international and European legal context of the EIA. This part introduces the key international treaties related to the EIA (the Aarhus Convention and the Espoo Convention), then an example of the EIA’s integration into policy of one of the international organisations (an example of the World Bank) and the reflection if the EIA procedure can be considered as part of the international customary law. In the second part of this chapter the context of the European law (especially the revised Directive 2011/92/EU) and the current Czech legal regulation is outlined. The second part of this thesis consists of the analysis of the Czech legal regulation of the EIA under the Act No. 100/2001 Coll., on the Environmental Impact Assessment, with the emphasis on its recent amendments (especially the amendment of Act No. 326/2017 Coll. effective from 1 November 2017). In this part the essential elements of the EIA procedure are described and analysed. The amended sections are assessed taking into account the aim of the above-mentioned amendment as well as the European legislation. Some of these changes shall be considered as reinforcement of the character of the EIA procedure, others seem to be inconsistent with the revised Directive 2011/92/EU. In the third part the character of the significant effect on the environment is assessed on the examples of the projects of golf courses developed in the Czech Republic after year 2002. The concept of the potential significant effect has a character of an indefinite concept of law, therefore it shall be always considered in relevance to specific facts of the project. The concept of the potential significant effect was reviewed according to undertaken analysis and comparison of selected conclusions of the inquiry proceedings (screening), which were decisive for the performing of the EIA. Keywords: Environmental Impact Assessment – Significant Effect – Golf Course
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Terezie Vondrášková 1.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Terezie Vondrášková 530 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Terezie Vondrášková 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Terezie Vondrášková 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 379 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 236 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 153 kB