velikost textu

Energetický regulační úřad

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Energetický regulační úřad
Název v angličtině:
Energy Regulatory Office
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Andrea Šťastná
Vedoucí:
JUDr. Mgr. Jiří Pokorný, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Id práce:
195947
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
energetika, životní prostředí, regulace
Klíčová slova v angličtině:
energetics, environment, regulation
Abstrakt:
Energetický regulační úřad Abstrakt Energetický regulační úřad (ERÚ) byl založen v roce 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů jako nezávislý specializovaný orgán státní správy pro výkon regulace v energetických odvětvích a cenovým orgánem v oblasti energetiky. Mezi jeho hlavní úkoly patří regulace cen, správa licencí, výkon dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících držitelům licencí z právních předpisů a z rozhodnutí ACER, Evropské komise a ERÚ, provádění kontrol a v případě zjištění nesouladu mezi žádoucím a skutečným chováním uložením sankčních a nápravných opatření, provádění šetření soutěžních podmínek týkající se fungování trhů s elektřinou nebo s plynem, poskytování informací a rozhodování sporů jako subjekt zajišťující alternativní řešení sporů v odvětví energetiky. Cílem této diplomové práce je představení ERÚ jako celku, přiblížení jeho činnosti se zaměřením na vymezení jeho působnosti ve vztahu k životnímu prostředí, jelikož závislost lidstva na energii sebou přináší negativní dopady, které mohou vést až k zániku civilizace. Proto je nutné provázat oblast energetiky a ochranu životního prostředí a směřovat energetická odvětví k trvale udržitelnému rozvoji. Jedním z prostředků regulace tohoto vztahu je právě ERÚ. Tato diplomová práce se skládá ze tří částí. V první části práce se věnují obecné charakteristice ERÚ, zejména jeho vzniku, základním informacím o jeho právním postavení, hospodaření, zaměstnaneckému aparátu, organizační struktuře, mezinárodní spolupráci a zaměřuji se na problematiku jeho postavení jako nezávislého regulačního orgánu. V druhé části se zabývám působností ERÚ, která zastřešuje všechna tři zásadní infrastrukturní energetická odvětví, jimiž jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství. V poslední třetí části se věnuji jednotlivým kompetencím ERÚ vycházejícím z jeho působnosti. Zaměřuji se na oblasti, které považuji za nejvýznamnější, jimiž jsou regulace cen a licence a dále se dotýkám výkonu dozoru a s tím související ukládání sankčních a nápravných opatření, šetření, mimosoudního rozhodování sporů a poskytování informací. Klíčová slova: energetika, životní prostředí, regulace
Abstract v angličtině:
Energy Regulatory Office Abstract Energy regulatory office (ERO) was established in 2001 by Act No. 458/2000 Coll., on business conditions and public administration in the energy sectors and on amendment to other laws as an independent specialized authority of the state administration for the regulation of energy sector and pricing authority in the field of energy. Among its main goals include prices regulation, licenses management, supervision performance over duties observance that licence – holders follow from law regulations and from ACER’s resolution, European comittee’s and ERO’s, controls executions and in case of disharmony between desirable and real behavior of stowing remedy sancitons investigation performance of competition requirements concerning electricity or gas in markets, information providing and dissension decision – making like subject supporting alternative dissension on disputes in power – engineering branch. The aim of this thesis is to present the ERO as a whole with the approaching of its activities with a focus on defining its competence in relation to the environment, because humanity’s depedence on energy brings with it negative effects that can lead to the disappearance of civilization. I tis therefore necessary to link the energy and environmental sectors and to direct the energy sector to sustainable development. One of the means of regulating the relationship is the ERO. This thesis consists of three parts. In the first part of the thesis I am going to deal with the general characteristics of the ERO, especially its establishment, basic information about its legal status, its management, staffing, organizational structure, international cooperation and its focus on the issue of its status as an independent regulatory body. In the second part I am concerning the competence of the ERO, which covers all three major infrastructure energy sectors, namely electricity, gas and heating. In the last third part I am devoting the individual competencies of the ERO based on its competence. I am focusing on thes areas, which I consider to be he most important concerning price regulation, license management and also concern the exercise of supervision and related sancions and remedial measures, investigations, ouf-of-court dispute resolution and information provision. Key words: energetics, environment, regulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Andrea Šťastná 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Andrea Šťastná 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Andrea Šťastná 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Mgr. Jiří Pokorný, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 153 kB