velikost textu

Nepřímé pachatelství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepřímé pachatelství
Název v angličtině:
Indirect Perpetration
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Haasová
Vedoucí:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
195908
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nepřímý pachatel, živý nástroj, akcesorita účastenství
Klíčová slova v angličtině:
indirect perpetrator, live instrument, accessory criminal liability of the participant
Abstrakt:
Nepřímé pachatelství Abstrakt Diplomová práce se zabývá institutem nepřímého pachatelství. Nejprve zmiňuje jeho historický vývoj, jelikož přijímání nepřímého pachatelství bylo v dřívějších dobách nejednotné. V současnosti u nás platí zásada akcesority účastenství a účastník může být trestně odpovědný pouze, je-li trestně odpovědný hlavní pachatel, avšak tehdy platila zásada opačná, a to zásada osamostatnění účastenství. Nepřímé pachatelství tak nebylo nezbytné a přijímali ho pouze takoví autoři, kteří ho uznávali jako další, specifickou formu pachatelství. Účastenství, zvláště návod a organizátorství, je nepřímému pachatelství velice blízké. Nepřímý pachatel ani účastník nenaplňují znaky trestného činu svou vlastní činností, k jeho spáchání však značně přispívají. Podstatným rozdílem mezi nimi je, jakou osobu navádějí. Pokud je osoba plně trestně odpovědná a úmyslně spáchá daný trestný čin, jde o účastenství, v případě že není, jedná se o nepřímé pachatelství. Nepřímý pachatel si musí být vědom, že využívá osobu, která je trestně neodpovědná nebo alespoň neodpovědná pro daný trestný čin. Dále musí mít úmysl spáchat svůj trestný čin skrze takovou osobu, tzv. živý nástroj. Současný trestní zákoník obsahuje taxativní výčet případů, kdy jde o nepřímé pachatelství. Nepřímým pachatelem je ten, kdo k činu zneužije osobu, jež je neodpovědná kvůli nedostatku věku, nepříčetnosti, omylu nebo proto, že jednala za okolnosti vylučující protiprávnost, sama nejednala, jednala bez zavinění anebo bez zvláštního úmyslu či pohnutky, je-li vyžadována. Všechny tyto případy jsou v práci podrobněji zkoumány a nechybí u nich ani příklady či judikatura. Autor se zabývá nepřímým pachatelstvím také ve spojitosti s právnickými osobami a řeší, jakým způsobem může jedna právnická osoba zneužít druhou jako živý nástroj. Hlavním cílem práce je pak zhodnotit současnou úpravu nepřímého pachatelství v trestním zákoníku, poukázat na její nedostatky a navrhnout jejich řešení. Klíčová slova: nepřímý pachatel, živý nástroj, akcesorita účastenství
Abstract v angličtině:
Indirect perpetration Abstract This diploma thesis deals with the institute of indirect perpetration. First it mentions its historical development, since the acceptance of indirect perpetration was inconsistent in earlier times. Now the principle of accessory criminal liability of the participant applies in our country, and the participant can be criminally liable only if the perpetrator is criminally liable. Back then the opposite principle was applied, namely the principle of independence of the participation. Indirect perpetration was not necessary and was only accepted by such authors who recognized it as another specific form of perpetration. Participation, especially instigation and organization, is very close to indirect perpetration. The indirect perpetrator or a participant, do not fulfil the elements of the offence by their own activity, but they contribute significantly to it. The major difference between them is what person they are instigating. If the person is fully criminally liable and commits the offence intentionally, it is participation, if not, it is indirect perpetration. An indirect perpetrator must be aware that he uses a person that is not criminally liable or at least not criminally liable for specific offence. In addition, he must have the intention to commit his offence through such a person, the so-called “live instrument”. The current Criminal Code contains exhaustive list of examples of indirect perpetration. Indirect perpetrator is a person who uses another person, that is not criminally liable due to lack of age, insanity, mistake, or because they acted under a circumstance precluding wrongfulness, did not act, acted without culpability or without specific intention or motive, if required. All these cases are examined in detail in the thesis, and there are examples and case-law. The author deals with indirect perpetration also in connection with legal persons and describes how one legal person can use the other as a “live instrument”. The main aim of the thesis is to evaluate the current regulation of indirect perpetration in the Criminal Code, to point out its shortcomings and to propose the solution. Key words: indirect perpetrator, live instrument, accessory criminal liability of the participant
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Haasová 896 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Haasová 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Haasová 209 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 320 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 152 kB