velikost textu

Aktuální otázky adhezního řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální otázky adhezního řízení
Název v angličtině:
Current issues of adhesive proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magdalena Ceplová
Vedoucí:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Id práce:
195902
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adhezní řízení, poškozený, náhrada škody, nemajetkové újmy, vydání bezdůvodného obohacení.
Klíčová slova v angličtině:
adhesive proceedings, injured party, damages, non-material damages or unjust enrichment.
Abstrakt:
Abstrakt Aktuální otázky adhezního řízení Tato diplomová práce se zabývá aktuálními otázkami adhezního řízení. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsou nejprve představeny základní pojmy podstatné pro vymezení adhezního řízení a pojmů souvisejích. Jedná se především o vymezení subjektů a stran trestního řízení, včetně představení institutu újmy, jakožto zastřešujícího pojmu, pod který řadíme škodu, nemajetkovou újmu a bezdůvodné obohacení. Rovněž je v první kapitole představen institut ublížení na zdraví. Druhá kapitola se věnuje poškozenému, včetně představení výčtu procesních práv a povinností, které poškozenému přiznává trestní řád a které poškozenému přiznává zákon o obětech trestných činů, v případě, že je poškozený současně obětí dle tohoto zákona. Následující podkapitoly jsou děleny podle práv, která náležejí všem poškozeným a právům, která náležejí poškozenému, který je současně subjektem adhezního řízení. V případě poškozeného je rovněž zmíněn institut souhlasu poškozeného s trestním stíhání a zastupování poškozeného. V této části práce jsou představeny aktuální problémy týkající se výše odměny zmocněnce poškozeného a obhájce poškozeného v témže trestním řízení. V poslední podkapitole je představen institut právního nástupnictví. Třetí kapitola se soustředí na předpoklady uplatnění nároku poškozeného, tedy jakým způsobem musí být nárok ze strany poškozeného uplatněn a jaké náležitosti musí obsahovat, aby o něm mohlo být soudem rozhodnuto. V této kapitole jsou rovněž blíže představeny obecné předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu, nemajetkovou újmu a vydání bezdůvodného obohacení, tak jak jej chápe občanský zákoník. V následující podkapitole je blíže řešena otázka přiznávání výše majetkové škody a zejména je kladen důraz na zjišťování výše v případě vzniku nemajetkové újmy. U nemajetkové újmy je představen krátký exkurz k vývoji právní úpravy a v následujících podkapitolách je podrobněji rozebrána náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení osoby blízké nebo při zvlášť závažném ublížení na zdraví. V poslední podkapitole je představen institut pojistného plnění. V poslední čtvrté kapitole této práce jsou uvedeny způsoby, jakým soud může o nároku poškozeného v adhezním řízení rozhodnout. V následující podkapitole je uveden nárok poškozeného ve zvláštních způsobech řízení dle trestního řádu. Podrobněji je představen institut trestního příkazu a nemožnosti pro poškozeného podat proti trestnímu příkazu odpor a rovněž omezení pro poškozeného v případě podání odvolání pouze ohledně výroku, který se ho týká. V poslední části této kapitoly jsou uvedeny řádné a mimořádné opravné prostředky. Klíčová slova: adhezní řízení, poškozený, náhrada škody, nemajetkové újmy, vydání bezdůvodného obohacení. -2-
Abstract v angličtině:
Abstract Current issues of adhesive proceedings This thesis deals with current issues of adhesive proceedings. The thesis is divided into four chapters. The first chapter introduces the basic concepts essential for the definition of adhesive proceedings and related terms. These are primarily the definition of entities and parties to criminal proceedings, including the introduction of the institutes of harm as an overarching term, which includes damage, non-material damages and unjust enrichment. The first chapter also introduces the institute of bodily harm. The second chapter is devoted to the injured party, including a list of procedural rights and obligations that the injured party confers the Criminal Procedure Code and the injured party recognizes the law on victims of crime, if the injured party is also a victim under this law. The following subchapters are divided according to the rights that belong to all the injured parties and the rights that belong to the injured party, who is at the same time subject to the adhesive procedure. In the case of the injured party, the institute of consent of the injured party to criminal prosecution and representation of the injured party is also mentioned. In this part of the thesis, the current problems concerning the remuneration of the injured party’s representative and the deffence attorney of the injured party in the same criminal proceedings are presented. The last subchapter introduces the institute of legal succession. The third chapter focuses on the prerequisites for asserting the claim of the injured party, ie how the claim must be made by the injured party and what particulars it must contain in order for the tribunal to decide on it. This chapter also presents the general assumptions of liability for damage, non-material damage and the issue of unjust enrichment, as understood by the Civil Code. In the following subchapter, the issue of awarding the amount of property damage is discussed in more detail, and in particular the emphasis is placed on determining the amount in case of non-material damage. In the case of non-material harm, a brief excursion to the development of legislation is presented and the following subchapters discuss in more detail the compensation of non-material harm in the case of bodily harm and death of a close relative or in case of particularly serious bodily harm. The last subchapter introduces the institute of insurance indemnity. In the last fourth chapter of this thesis there are mentioned ways how the court can decide on the claim of the injured party in the adhesive procedure. The following subchapter lists the claim of the injured party in special proceedings under the Criminal Procedure Code. The institute of the criminal order and the impossibility for the injured party to file an opposition to the criminal order are presented in more detail. The last part of this chapter lists regular and extraordinary remedies. Keywords: adhesive proceedings, injured party, damages, non-material damages or unjust enrichment. -2-
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdalena Ceplová 691 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdalena Ceplová 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdalena Ceplová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB