velikost textu

Daňové trestné činy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Daňové trestné činy
Název v angličtině:
Tax crimes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Voleš
Vedoucí:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Id práce:
195899
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
daňové trestné činy, zásada ne bis in idem, zásada nemo tenetur se ipsum accusare, účinná lítost
Klíčová slova v angličtině:
tax crimes, principle of ne bis in idem, principle of nemo tenetur se ipsum accusare, effective repentance
Abstrakt:
Daňové trestné činy Abstrakt Tato práce se zabývá tématem daňových trestných činů. Jejím cílem je analyzovat současnou právní úpravu v České republice, a to jak z hlediska jednotlivých druhů daňový trestných činů, tak z hlediska obecného, a nalézt slabá místa této úpravy. Tato slabá místa byla nalezena zejména v nepružné reakci zákonodárce na legislativní změny v právním řádu, což způsobuje nereflektování těchto změn do trestního kodexu. Některé pasáže jsou věnovány obecným tématům daní a daňových trestných činů, jako např. oznamování tohoto druhu trestné činnosti a její přípravě a pokusu. Dále byla ustanovení trestního zákoníku vykládána se zaměřením na části, které by mohly představovat při výkladu problém. Těmi jsou například rozsah zkrácení daně, nedávné rozšíření trestného činu dle § 227 trestního zákoníku tak, aby zahrnoval i povinnosti při správě daní, anebo rozbor návaznosti daňových právních předpisů na úpravu v trestním zákoníku. Následující část porovnala českou legislativu s daňovými trestnými činy tak, jak existují na Slovensku a v Rakousku. Poté se zaměřuje na zkoumání současných problémů v oblasti daňové kriminality, a to především zásada ne bis in idem, zásada nemo tenetur se ipsum accusare a téma účinné lítosti. Zabývá se zřejmě nejdůležitějším problémem výkladu zásady zákazu dvojího trestního stíhání v téže věci u daňového a trestního řízení. O tomto problému je uzavřeno, že za splnění podmínek vymezených Evropským soudem pro lidská práva v jeho judikatuře je možné, aby proběhla obě řízení a nebyla přitom porušena zásada ne bis in idem. Dalším problémem je zákaz donucování k sebeobviňování ve vztahu k zdanění příjmů, které pocházejí z trestné činnosti s tím, že nelze pachatele nutit k oznamování vlastní trestné činnosti podáním daňového přiznání, které obsahuje příjmy z trestné činnosti, např. neoprávněného podnikání. Nakonec je ukázána mylná argumentace Ústavního soudu při analogickém používání zvláštní účinné lítosti dle § 242 trestního zákoníku na případy daňového podvodu. Takto jí nemůže být používáno, protože by to porušovalo vůli zákonodárce používat na zkrácení daně obecnou klauzuli o účinné lítosti.
Abstract v angličtině:
Tax crimes Abstract This thesis deals with the topic of tax crimes. Its goal is to analyze the current legislation regarding tax offences in the Czech Republic, that is both from a general perspective and from the perspective of specific types of tax crimes, and identify the weaknesses of the legislation. These weaknesses were found mostly in the rigid reaction of the legislator to legislative changes in the law, which causes these changes not to be reflected in the penal code. Some sections are dedicated to general topics about taxes and tax offences, such as the reporting of tax crimes and their preparation and attempt. Furthermore, sections of the penal code were interpreted with a focus on parts that might pose a problem during interpretation. Such problems are for example the extent of a committed tax fraud, the recent extension of the crime in Section 227 of the penal code to include duties during tax governance or the examination of the connections that the penal code has to tax legislation. The following part compared the Czech legislation regarding tax crimes to those in Slovakia and in Austria. Then it focuses on the examination of current problems in the field of tax crimes, mainly the principle of ne bis in idem, the principle of nemo tenetur se ipsum accusare and the problem connected to effective repentance. It deals with probably the most important issue of the interpretation of the principle of prohibition of dual prosecution for the same case in tax proceedings and criminal proceedings. About this problem, it is stated that it is possible when the conditions set in case law by the European Court of Human Rights to have simultaneous tax and criminal proceedings without infringement of this principle. The next problem is the prohibition of self-implication connected to the taxation of income that originated from criminal activities, where it was come to the conclusion that the perpetrator cannot be forced to report his own criminal activity by stating his earnings there from in his tax declaration. Finally, the wrong reasoning of the Constitutional Court was shown in regards to the use of analogy in the special effective repentance in Section 242 of the penal code and its application on cases of tax fraud. It cannot be used in this way because it would violate the legislator’s will to use the general clause of effective repentance on tax fraud cases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Voleš 647 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Voleš 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Voleš 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 152 kB