velikost textu

Účastenství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účastenství
Název v angličtině:
Participation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Andrea Klabanová
Vedoucí:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Id práce:
195895
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
účastenství, trestná součinnost, pomoc
Klíčová slova v angličtině:
participation, criminal cooperation, aiding
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce poskytuje čtenáři analýzu jednoho z nejsložitějších institutů trestního práva hmotného - účastenství. Jejím cílem je zaměřit se především na platnou právní úpravu účastenství, ale nechybí taktéž jeho kritika a návrhy změny právní úpravy. Kromě úvodu a závěru se skládá z celkem šesti částí. První část diplomové práce se věnuje definování pojmu účastenství spolu s pojmy s účastenstvím souvisejícími. Nejprve je zde definován pojem trestné součinnosti, v jejímž dělení účastenství nalezneme, a dále je zde rozebíráno dělení samotného účastenství. Ve druhé části jsou analyzovány jednotlivé podmínky a zásady účastenství, na kterých je tento institut postaven. Zevrubněji je probírána zásada akcesority účastenství, která je pro tento institut stěžejní. Třetí část se zabývá jednotlivými formami účastenství. Nejprve jsou analyzovány podmínky trestné odpovědnosti u jednotlivých forem, a to od nejzávažnější formy po nejméně závažnou. U každé jednotlivé formy jsou pak rozebírána specifika s tou kterou formou spjatá. Kapitola týkající se organizátorství odlišuje toto od organizované skupiny a organizované zločinecké skupiny. U návodu jsou podrobněji rozebírány institut agenta provokatéra a najmutí ke spáchání trestného činu. U pomoci jsou popsány její formy a dále je zkoumáno odlišení této formy od spolupachatelství. Čtvrtá část diplomové práce rozebírá trestání účastníků. Nejprve je popsáno trestání pachatelů trestných činů obecně, a dále je vymezen postup při ukládání trestu účastníkům. Pátá část se věnuje zániku trestní odpovědnosti účastenství. Prvá kapitola této části se věnuje obecným podmínkám pro zánik trestní odpovědnosti, ve druhé je specifikován zánik trestnosti účastníka. Poslední šestá část této diplomové práce se zabývá úvahami de lege ferenda. V této části jsou předestřeny kritizované aspekty institutu účastenství a navrhovány možné změny nyní platné právní úpravy. Klíčová slova: účastenství, trestná součinnost, pomoc
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis provides to the reader an analysis of one of the most complex institutes of substantive criminal law - participation. Its aim is to focus mainly on the current legislation of participation, but also to criticize it and to propose the changes in legislation. Apart from the introduction and conclusion, the thesis consists of a total of six parts. The first part of the thesis is devoted to defining the concept participation together with concepts associated with participation. First of all, the concept criminal cooperation is defined, in which the division of participation we can find, and then the division of participation itself is discussed. The second part analyzes individual conditions and principles of participation, on which this institute is built. Accessority of participation, which is crucial for this institute, is discussed in more detail. The third part deals with individual forms of participation. Firstly the conditions of criminal liability are analyzed from the most serious form to the least serious one. For each individual form there are then discussed the specifics of the form associated. The chapter related to organizing distinguishes this from an organized group and an organized criminal group. At abetting there is the institute of agent provocateur and hiring for committing a crime discussed in more detail. At aiding there are forms of aiding described and there is this form distinguished from complicity. The fourth part of the thesis analyzes the punishment of participants. Firstly the punishment of offenders in general is described first, and then the procedure for imposing punishment on participants is defined. The fifth part deals with the extinction of criminal liability of the participation. The first chapter of this section deals with the general conditions for the extinction of the criminal liability, in the second one the extinction of participant criminality is specified. The last sixth part of this thesis deals with de lege ferenda reflections. This section outlines the criticized aspects of the institute of participation and suggests possible changes to the current legislation. Key words: participation, criminal cooperation, aiding Název práce v anglickém jazyce: Participation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Klabanová 1015 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Klabanová 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Klabanová 250 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB