velikost textu

Omisivní trestné činy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Omisivní trestné činy
Název v angličtině:
Omissive Offences
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alžběta Fridrichová
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Id práce:
195890
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konání, opomenutí, omisivní trestný čin, obecná a zvláštní povinnost konat, neposkytnutí pomoci, neoznámení trestného činu, nepřekažení trestného činu
Klíčová slova v angličtině:
act, omission, omissive offence, general and special duty to act, failure to provide assistance, failure to prevent an offence, failure to report an offence
Abstrakt:
Omisivní trestné činy Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou omisivních trestných činů v českém trestním právu s přihlédnutím k právní úpravě v Německu. S ohledem na skutečnost, jak málo pozornosti je tomuto tématu v českém prostředí věnováno, je cílem této práce poskytnout čtenáři ucelený pohled na opomenutí v českém trestním právu v kontextu soudobé právní literatury, judikatury a relevantních právních předpisů, a to včetně kritiky nejspornějších aspektů platné právní úpravy. Na úvod se práce zaměřuje na charakteristiku trestného činu a jeho jednotlivých znaků s důrazem na objektivní stránku trestného činu, která je zásadní z hlediska určení formy jednání. Následuje podrobný historický exkurz do úpravy opomenutí na našem území, a to od doby Rakouska-Uherska, přes neúspěšné snahy o reformu trestního práva za doby první republiky, následované metodicky zpracovanými kodexy z období totality až po zdařilý vládní návrh trestního zákona z přelomu tisíciletí. Jádrem práce je pak kapitola třetí zabývající se platnou úpravou opomenutí a kategorizací omisivních trestných činů na pravé a nepravé za současného výkladu rozdílu mezi obecnou a zvláštní povinnosti konat. Ze skupiny omisivních deliktů pravých práce charakterizuje její nejtypičtější zástupce, a to trestné činy neposkytnutí pomoci ve všech třech skutkových podstatách a trestné činy nepřekažení a neoznámení trestných činů. U nepravých omisivních deliktů je pozornost věnována zejména zdrojům zvláštní povinnosti konat a jejich rozboru. Diplomová práce dále pojednává o německé úpravě opomenutí a porovnává její jednotlivé aspekty s úpravou českou. Nejprve práce popisuje rozdílné nahlížení na pojem jednání a některé teorie, které se v souvislosti s tímto pojmem v německém prostředí diskutují. Dále je nastíněna německá úprava pravých omisivních deliktů ekvivalentních k těm, jimž se práce věnuje v rámci pojednání o české úpravě, a to neposkytnutí pomoci a neoznámení plánovaných trestných činů. Druhá část této kapitoly vykládá tzv. funkční teorii opomenutí, která klade důraz na postavu garanta jako nositele zvláštní povinnosti a nikoli na zdroj této povinnosti, který tak zůstává spíše doplňkovým atributem, zatímco v českém prostředí je na prameny zvláštní povinnosti naopak kladen největší důraz. Poslední kapitola hodnotí některé další názory na úpravu 1 opomenutí a předkládá návrhy na potenciální zlepšení úpravy platné v současnosti. V závěru pak shrnuji poznatky, k nimž jsem v průběhu psaní to práce dospěla a hodnotím naplnění cílů, které jsem si na jejím začátku vytyčila. Klíčová slova: konání, opomenutí, omisivní trestný čin, obecná a zvláštní povinnost konat, neposkytnutí pomoci, neoznámení trestného činu, nepřekažení trestného činu 2
Abstract v angličtině:
Omissive offences Abstract This diploma thesis addresses the issue of omissive offences in the Czech criminal law with regard to the legislation of Germany. Given the little attention paid to this topic in the Czech Republic, the aim of this thesis is to provide the reader with a comprehensive view of the omission in Czech criminal law in the context of contemporary legal literature, case law, and relevant legislation, including critical review of the most controversial aspects of the current regulation. In the beginning, the thesis focuses on the characteristics of the offence and its individual features with an emphasis on the objective aspects of the offence, which is essential for determination of the form of action. This is followed by a detailed historical excursion into the antecedent legislation of omissions in our country, from the time of Austria- Hungary, to the unsuccessful efforts to reform the criminal law during the First Republic, followed by methodically elaborated criminal codes from the period of totalitarianism to the fine government draft of the Criminal Code from the turn of the millennium. The core of this thesis is the third chapter dealing with the valid regulation of omission and categorization of omissive offences to the authentic (genuine) and the inauthentic, while interpreting the difference between the general and special obligations to act. Among the group of genuine omissive offences, the most typical representatives are characterized by offenses of failing to provide assistance in all three categories and offences of failing to prevent and reporting offenses. In the case of inauthentic omission, attention is paid especially to the sources of special duty to act and its analysis. The thesis also deals with the German regulation of omissions and compares its individual aspects with the Czech one. First, the thesis describes the different views on the concept of behaviour and some theories that are discussed in the German environment. Furthermore, the German regulation of genuine omissive offenses equivalent to those dealt with in the part on the Czech legislation is outlined, namely the failure to provide assistance and the failure to report planned crimes. The second part of this chapter explains the so-called functional theory of omission, which emphasizes the character of the guarantor as the bearer of a special duty and not the source of this obligation, which is thus rather 1 a complementary attribute, while in the Czech environment on the contrary, the greatest emphasis is put on the sources of special duty. The last chapter reviews some of the other views on the modification of omissions and makes suggestions for potential improvements to the current Czech regulation. In conclusion, I summarize the findings that I have made during the writing of this work and evaluate the fulfillment of the goals that I have set at the beginning. Key words: act, omission, omissive offence, general and special duty to act, failure to provide assistance, failure to prevent an offence, failure to report an offence 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alžběta Fridrichová 867 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alžběta Fridrichová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alžběta Fridrichová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 376 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB