velikost textu

Dohoda o vině a trestu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dohoda o vině a trestu
Název v angličtině:
Agreement on guilt and punishment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michal Slavík
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Id práce:
195884
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dohoda o vině a trestu, odklon, restorativní justice
Klíčová slova v angličtině:
Agreement on guilt and punishment, diversion, restorative justice
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá institutem dohody o vině a trestu, který byl zaveden do českého trestního řádu v roce 2012. Dohoda o vině a trestu představuje alternativní způsob vyřízení trestních věcí. Dohodu uzavírá státní zástupce a obviněný za současného zohlednění zájmů poškozeného. Podmínkou sjednání dohody o vině a trestu je prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán. Státní zástupce navrhne pro obviněného adekvátní trest za tento skutek, přičemž konečnou verzi dohody schvaluje soud. Pro obviněného tento procesní postup znamená zmírnění trestu výměnou za prohlášení o spáchání skutku. Výhodou pro orgány činné v trestním řízení je zkrácené a zjednodušené trestní řízení. Mezi další výhody řešení trestních věcí formou sjednání dohody o vině a trestu lze zařadit úsporu nákladů spojených se standardním řízením před soudem a ochrana poškozených. Institut dohody o vině a trestu pochází z angloamerické právní kultury, kde je jedním z pilířů trestního procesu. V českých podmínkách jde ale o institut cizí a kontroverzní, který je podroben silné kritice hlavně ze strany právních teoretiků. Cílem mé práce je zhodnotit, jestli dohoda o vině a trestu může být hojně využívaným institutem i v České republice, nebo se jedná o institut natolik cizorodý, že se v českých podmínkách nemůže uplatnit. Případně bych chtěl zjistit, jestli může fungovat ve stávající podobě, nebo je třeba za účelem většího rozšíření institutu provést změny stávající zákonné úpravy. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole se věnuji dohodě o vině a trestu obecně. Ve druhé kapitole se zabývám výhodami a nevýhodami tohoto institutu, přičemž zřejmě nejvíce kritizovanou nevýhodou dohody je nesoulad s některými zásadami trestního procesu, čemuž se věnuje kapitola třetí. Ve čtvrté kapitole je rozebrána dohoda o vině a trestu v kontextu judikatury Evropského soudu pro lidská práva. V páté kapitole je komplexně zachycena platná právní úprava v České republice. V šesté kapitole se zabývám základními charakteristikami právní úpravy v USA a jejím srovnání s úpravou v České republice. Nakonec v kapitole sedmé se pokouším o zhodnocení stávající právní úpravy a vyslovení návrhů de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract This master`s thesis deals with the topic of agreement on guilt and punishment, which was introduced into Czech criminal procedure code in 2012. The agreement on guilt and punishment represents an alternative way of solving criminal cases. The agreement is entered into by the prosecutor and the accused, while taking into account the interests of the injured party. A precondition of the conclusion of an agreement on guilt and punishment is the declaration of the accused that they committed the act for which they are prosecuted. The prosecutor proposes the adequate punishment for the act committed and the final version of the agreement has to be approved by the court. For the accused, this procedure means a mitigation of the sentence in exchange for a declaration of committing an act. An advantage for the law enforcement authorities is shorter and simplified criminal procedure. Other benefits of the conclusion of the agreement on guilt and punishment are the cost savings and the protection of injured parties. The institute of agreement on guilt and punishment has its origin in the Anglo-American legal system where it is one of the pillars of the criminal process. In the Czech context, however, it is a foreign and controversial institute, which is subject to strong criticism mainly by legal theorists. The aim of the thesis is to evaluate whether the agreement on guilt and punishment can be a widely used institute in the Czech Republic, or it is an institute so foreign that it is unlikely to succeed in the Czech Republic. Consequently, I would like to find out if the current state of the institute is sufficient or it shall be amended. The thesis is divided into six chapters. In the first chapter I deal with the agreement on guilt and punishment in general. In the second chapter I deal with the advantages and disadvantages of the institute. The most criticized disadvantage of the agreement is the inconsistency with certain principles of the criminal process, which is dealt with in chapter three. The fourth chapter deals with the agreement on guilt and punishment in the context of the case law of the European Court of Human Rights. The fifth chapter comprehensively records the valid legal regulation in the Czech Republic. In the sixth chapter I deal with the basic characteristics of the legal regulation in the USA and its comparison with the regulation in the Czech Republic. Finally, in the seventh chapter, I am trying to evaluate the existing legislation and make the proposals de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Slavík 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michal Slavík 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michal Slavík 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 396 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB