velikost textu

Dovolání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dovolání
Název v angličtině:
Extraordinary Appeal
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Střesková
Vedoucí:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
195879
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mimořádný opravný prostředek, dovolání, Nejvyšší soud České republiky
Klíčová slova v angličtině:
Extra ordinary remedial measure, extraordinary appeal, The Supreme Court of the Czech Republic
Abstrakt:
Dovolání Abstrakt V diplomové práci se zabývám jedním z mimořádných opravných prostředků v trestním řízení. Dovolání je vedle stížnosti pro porušení zákona a obnovy řízení formalizovaný mimořádný opravný prostředek, který lze využít jen proti rozhodnutím soudu druhého stupně ve věci samé, pokud to zákon připouští a zaveden do českého právního řádu byl zejména kvůli zrovnoprávnění procesních stran, kdy se v případě dovolání může obrátit na Nejvyšší soud České republiky sám obviněný, tedy prostřednictvím svého obhájce. Cílem práce je čtenáři poskytnout ucelený rozbor jednotlivých ustanovení trestního řádu, které se týkají právě dovolání v návaznosti na judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu a odbornou literaturu se zaměřením na problematické aspekty dovolání v trestním řízení. Práce vychází zejména z odborné literatury a judikatury. Metoda pro psaní byla zvolena deskriptivně- analytická a komparativní. Diplomová práce se skládá z úvodu, 10 kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly a závěru. První kapitola pojednává o pojmu dovolání, jedná se o úvodní kapitolu, která zahrnuje jeho podstatu a účel. Další kapitoly pak kopírují systematiku trestního řádu pojednávající o dovolání, jako jsou přípustnost, včetně jednotlivých rozhodnutí, proti kterým lze dovolání podat, vztahu k účinnosti trestního řádu a nepřípustnosti, obsah, zpětvzetí, osoby, které mohou dovolání podat a dovolací řízení spolu s rozhodnutím o dovolání Nejvyššího soudu. Nejrozsáhlejší kapitolou jsou jednotlivé dovolací důvody, které mohou být využity, se zaměřením na rozsáhlou judikaturu a praktické příklady. Poslední kapitola je věnována srovnáním české a slovenské úpravy mimořádných opravných prostředků se zaměřením na dovolání. V závěru diplomové práce shrnuji návrhy de lega ferenda, které se objevují i v jednotlivých kapitolách. Klíčová slova Mimořádný opravný prostředek, dovolání, Nejvyšší soud České republiky.
Abstract v angličtině:
Extraordinary appeal Abstract In my master’s thesis I deal with one of the extraordinary remedial measures in criminal proceedings. The extraordinary appeal, along with the complaint against the violation of the law and the retrial, is a formalized extraordinary remedial measure. It can be used only to contest decisions of the court in the second instance if decided on its merits and permitted by law. It was introduced into the Czech legal system particularly to grant equal rights to both parties, when the accused himself may file an extraordinary appeal in the Supreme Court through his defence counsel. The aim of the thesis is to provide the reader with a comprehensive analysis of individual provisions of the Code of Criminal Procedure dealing with the extraordinary appeal in relation to case law of the Supreme Court and the Constitutional Court of the Czech Republic and professional literature, focusing on problematic aspects of the extraordinary appeal in criminal proceedings. The thesis is based mainly on professional literature and case law and uses descriptively-analytical and comparative writing method. The thesis consists of introduction and ten chapters, which are further divided into subchapters and conclusion. The first chapter deals with the concept of the extraordinary appeal, it is an introductory chapter that includes its substance and purpose. The next chapters follow the system of the Code of Criminal Procedure dealing with the extraordinary appeal, such as its admissibility, including particular types of decision against which the extraordinary appeal can be filed, relation to the effectiveness of the Code of Criminal Procedure and inadmissibility, contents, withdrawal, persons who can file an extraordinary appeal and the appellate procedure together with the decision of the Supreme Court on the extraordinary appeal. The longest chapter focuses on particular grounds for extraordinary appeal, with emphasis on extensive case law and practical examples. The last chapter is devoted to the comparison of the Czech and Slovak regulation of extraordinary remedial measures with a focus on extraordinary appeal. At the end of the thesis I summarize de lega ferenda proposals, which also appear in the individual chapters. Key words Extra ordinary remedial measure, extraordinary appeal, The Supreme Court of the Czech Republic. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Střesková 766 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Střesková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Střesková 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 497 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 152 kB