velikost textu

Trestní odpovědnost právnických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní odpovědnost právnických osob
Název v angličtině:
Criminal Liability of Legal Persons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Adéla Marešová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
195866
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní odpovědnost právnických osob, rozsah kriminalizace jednání právnických osob, vyvinění z trestní odpovědnosti právnických osob.
Klíčová slova v angličtině:
Criminal liability of legal persons, scope of criminalization of legal persons, exemption of criminal liability of legal persons.
Abstrakt:
Trestní odpovědnost právnických osob Abstrakt Autorka se v předkládané diplomové práci zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob, a to z pozice její zastánkyně. Cílem práce je vyzdvihnout potřebu zavedení tohoto institutu do právních řádů demokratických právních států, ale zároveň rozebrat problémy, které přináší jeho česká hmotněprávní úprava. V první části práce autorka pojednává o juristickém hledisku trestní odpovědnosti právnických osob, shrnuje názory pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, a zkoumá kriminologické aspekty korporátní kriminality. Druhá část práce je zaměřena na odlišnosti, výhody a zápory tří základních modelů trestní odpovědnosti právnických osob - pravé, nepravé a administrativněprávní. Autorka v ní pochvaluje, že ČR přistoupila k zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob. Třetí část vysvětluje samotný pojem právnická osoba. Ve stěžejní čtvrté části práce se autorka kriticky zabývá jednotlivými hmotněprávními ustanoveními českého zákona provádějícího trestní odpovědnost právnických osob a navrhuje řešení úpravy de lege ferenda. Poslední část vyhodnocuje celou problematiku pomocí statistických údajů o počtu prozatím odsouzených právnických osob v ČR. V závěru autorka shrnuje, že ačkoliv je zavedení trestní odpovědnosti právnických osob nutností a proto správným krokem, česká úprava je, i přes velké množství novelizací, prozatím značně nedokonalá. Autorka poukazuje na to, že některé nedostatky české úpravy se dají napravit spoluprácí zákonodárců s odbornou veřejností. Rovněž je potřeba, aby soudy ukládáním vyšších sankcí naplňovaly preventivní funkci trestní odpovědnosti právnických osob. Ačkoliv trestní odpovědnost právnických osob zavádí do českého právního řádu nové kontroverzní zásady, důvody pro její zavedení nelze přehlížet. Je nutné je vzít v potaz jak při práci zákonodárců, tak při aplikaci soudy.
Abstract v angličtině:
Criminal liability of legal persons Abstract The author of the thesis deals with the issue of criminal liability of legal persons, from the position of her advocate. The purpose of the study is to stress the need to introduce this institute into the legal systems of democratic states, but at the same time to deal with the problems brought by its Czech substantive law. In the first part of the thesis the author discusses the legal aspect of criminal liability of legal persons, summarizes opinions for and against the introduction of criminal liability of legal persons, and examines the criminological aspects of corporate crime. The second part of the thesis focuses on the differences, advantages and disadvantages of three basic models of criminal liability of legal persons - true, false and administrative. The author commends that the Czech Republic has proceeded to introduce true criminal liability of legal persons. The third part explains the term legal person itself. In the pivotal fourth part of the thesis, the author deals critically with the individual substantive provisions of the Czech law implementing the criminal liability of legal persons and proposes a solution de lege ferenda. The last part evaluates the whole issue using statistical data on the number of convicted legal persons in the Czech Republic. In the conclusion, the author summarizes that although the introduction of criminal liability of legal persons is a necessity and therefore the right step, the Czech regulation is, in spite of a large number of amendments, so far imperfect. The author points out that some deficiencies in the Czech legislation can be remedied by the cooperation of legislators with the professional public. It is also necessary that courts, by imposing higher sanctions, fulfill the preventive function of criminal liability of legal persons. Although the criminal liability of legal persons introduces new controversial principles into the Czech legal order, the reasons for its implementation can not be ignored. It is necessary to take them into an account both in the work of legislators and in the application of the courts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adéla Marešová 882 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adéla Marešová 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adéla Marešová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 257 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB