velikost textu

Pojetí trestného činu v českém trestním zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí trestného činu v českém trestním zákoníku
Název v angličtině:
The concept of a criminal offence in the Czech criminal Code
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Pačesová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
195862
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pojetí trestného činu, trestní zákoník, trestný čin
Klíčová slova v angličtině:
Concept of a criminal offence, Czech criminal Code, Crime
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o problematice pojetí trestného činu v českém trestním zákoníku, tedy o jedné ze stěžejních otázek spadajících do základů trestní odpovědnosti. Trestní zákoník s sebou v roce 2009 přinesl řadu změn, jednou z těch nejdiskutovanějších mělo být i nové pojetí trestného činu, resp. jeho změna z materiálně- formálního na formální pojetí. Díky současnému zavedení zásady subsidiarity trestní represe, jakožto hmotněprávního korektivu trestního bezpráví se však z proklamovaného formálního pojetí stalo přesněji materializované formální pojetí. V našem trestním právu se tak náhle vyskytují korektivy dva, zmiňovaný hmotněprávní, a ještě procesní spočívající ve fakultativní možnosti státního zástupce trestní stíhání zastavit z důvodu neúčelnosti. Názory na potřebnost obou korektivů i přístupy k ideálnímu pojetí trestného činu se trestněprávní teorii liší, i proto jsem si je dovolila prezentovat ve vzájemném kontrastu a v závěru hodnotit. Tato práce se snaží se problematiku pojetí trestného činu popsat a shrnout co nejkomplexněji, proto je rozdělena do čtyř hlavních částí, které na sebe plynuje navazují a z nichž každá je členěna na kapitoly a jednotlivé body. V první částí dochází k vysvětlení samotných klíčových pojmů, institutů a stěžejních zásad, které s touto problematikou souvisí, a obecnému vymezení forem pojetí trestného činu. Část druhá je věnována konstrukci pojmu trestný čin a jeho definici, dále kategorizaci trestných činů v trestním zákoníku a jeho vývojovým stadiím. V části třetí je popsán historický vývoj trestního zákoníku, od prvních škol, které naše trestní právo ovlivnily, přes středověk, novověk až po současnost a nynější ustálené chápání pojetí trestného činu u nás. V závěrečné části své práce se zaměřuji na platný trestní zákoník (Zákon č. 40/2009 Sb.), koncepce pojetí trestného činu v jeho návrzích a pozměňovacích návrzích, dále na možné návrhy pojetí trestného činu z pohledu de lege ferenda, a výsledek své práce shrnuji v jejím úplném závěru. I
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis focuses on the matter of the concept of a criminal offence in the Czech Criminal Code, as one of the major issues within criminal liability. The year 2009 brought the new Czech Criminal Code and with it also a few changes. One of the most discussed ones was the transition from material or material- formal concept of a criminal offence to a formal concept of a criminal offence. Thanks to the simultaneous introduction of the principle of subsidiarity of criminal repression, as a substantive correction of criminal lawlessness, this formalized concept has become a more of a materialized formal concept. So suddenly, there are two corrections of criminal lawlessness, the substantive one, as mentioned, and also a procedural correction based on the facultative option of the prosecutor to terminate the prosecution for reasons of ineffectiveness. The opinions on the matter of the necessity of both of the corrections in Czech criminal law differs among criminal law experts. That is also why I presented them in contrast and evaluate them at the end of the thesis. This thesis strives to describe and summarize the problem of the concept of crime to be as comprehensive as possible, so it is divided into four main parts, which are logically connected to each other and each of them is divided into chapters and individual points. The first part explains the key concepts, the institutes and the fundamental principles related to this issue and the general definition of the forms of the concept of crime. The second part is devoted to the construction of a crime and its definition, the categorization of criminal offenses in the Criminal Code and its developmental stages. The third part describes the historical development of the Criminal Code, from the first schools that influenced our criminal law through the Middle Ages, the Modern Age to the present, and the current settled understanding of the concept of crime in our country. In the final part of my thesis I focus on the valid Criminal Code (Act No. 40/2009 Coll.), the concept of a crime in its proposals and amendments, as well as on possible suggestions of the concept of a criminal offense from the point of view of de lege ferenda. The outcome of this thesis is summarized in the conclusion. I
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Pačesová 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Pačesová 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Pačesová 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB