velikost textu

Klinický profil a efekt pacientů vyšetřených a léčených v centru spasticity Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol v letech 2013-2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klinický profil a efekt pacientů vyšetřených a léčených v centru spasticity Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol v letech 2013-2017
Název v angličtině:
Clinical profile and outcome of patients assessed and treated in center of spasticity at Department of rehabilitation and sports medicine, University Hospital Motol, in 2013-2017
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Ondráčková
Vedoucí:
Doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Martina Kövari
Id práce:
195853
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spasticita, terapie, botulotoxin
Klíčová slova v angličtině:
Spasticity, therapy, botulotoxin
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je zjistit celkový počet pacientů vyšetřených v centru spasticity Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol v období 2013-2017 a popsat jejich klinický profil. V teoretické části této práce je vymezen pojem spasticita, popsány základní klinické škály hodnotící spasticitu a možnosti léčby se zaměřením na terapii botulotoxinem. V praktické části jsou, kromě celkového počtu pacientů a jejich klinického profilu, uvedeny průměrná dávka botulotoxinu na sval, nejčastěji aplikované svaly a subjektivní efekt terapie. Dále jsou zde popsány dvě kazuistiky. Výsledky jsou sumarizovány v tabulkách a grafech.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this bachelor thesis is to explore the total number of patients that were treated in center of spasticity at Department of rehabilitation and sports medicine University Hospital Motol in 2013-2017 and access their clinical profile. The theoretical part is dedicated to spasticity, to clinical scales that assess spasticity and to therapy of spasticity. The practical part sum up the avarage dosage of botulinum toxin into a muscle, the most common applied muscles and the subjective efect of the therapy. This part also contains two casuistics. All the results are summarized in tables and graphs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Ondráčková 2.45 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Ondráčková 833 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Ondráčková 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Ondráčková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Martina Kövari 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 152 kB