velikost textu

Manželství ve srovnání s nesezdaným partnerstvím

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manželství ve srovnání s nesezdaným partnerstvím
Název v angličtině:
Marriage compared to unmarried cohabitation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Šprinclová
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
195843
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manželství, nesezdané partnerství, porovnání
Klíčová slova v angličtině:
marriage, unmarried cohabitation, comparison
Abstrakt:
Manželství ve srovnání s nesezdaným partnerstvím Abstrakt Cílem předkládané práce je zejména porovnat manželství a nesezdané partnerství z pohledu českého rodinného práva. Tato práce je rozdělena do sedmi částí, dále obsahuje úvod a závěr. První část je věnována charakteristice pojmů. V první kapitole je charakterizován pojem „rodina“ - je rozebrána judikatura ESLP a ESD týkající se práva na rodinný život a práva na soukromý život. Pojem „rodina“ je dále charakterizován z pohledu odborné literatury a ze sociologického pohledu. Kapitola první přibližuje i historický vývoj rodiny a současné pojetí rodiny. Druhá kapitola se charakterizuje pojmy „manželství“ a „nesezdané partnerství“, třetí kapitola přibližuje vývoj rodinného práva. Druhá část se zaměřuje na vznik manželství a nesezdaného partnerství. První kapitola přibližuje historický vývoj vzniku manželství a nesezdaného partnerství, v druhé kapitole je porovnáván vznik manželství a nesezdaného partnerství, ve třetí kapitole jsou porovnávány následky vzniku manželství a nesezdaného partnerství a čtvrtá kapitola se věnuje zdánlivosti a neplatnosti. Třetí část je věnována povinnostem a právům manželů a nesezdaných partnerů. V první kapitole jsou porovnávány osobní a majetkové povinnosti a práva manželů a nesezdaných partnerů, v druhé kapitole jsou porovnávány majetkové poměry manželů a nesezdaných partnerů (jde o majetek v užším smyslu a bydlení), třetí kapitola je věnována výživě. Ve čtvrté části je porovnáván zánik manželství a nesezdaného partnerství. První kapitola se věnuje rozvodu a rozchodu, druhá kapitola přibližuje zánik manželství a nesezdaného partnerství smrtí manžela nebo partnera (jde o dědictví, bydlení a další následky). Pátá část se zabývá poměry mezi rodiči a dítětem. Šestá část je věnována francouzské právní úpravě rodinného práva. V první kapitole je přiblíženo manželství a konkubinát, v druhé kapitole je charakterizována smlouva o občanské solidaritě (PACS). Závěrečná sedmá část je věnována výsledkům mého osobního průzkumu; podrobnější výsledky jsou graficky znázorněny v příloze předkládané práce.
Abstract v angličtině:
Marriage compared to unmarried cohabitation Abstract The purpose of my thesis is to compare a marriage and an unmarried cohabitation from the point of view of the family law of the Czech republic. Besides introduction and conclusion, this thesis consist of seven parts. The first part characterizes terms. The first chapter describes the term „family“ – the first chapter analyzes the case law of the European Court of Human Rights and the case law of the European Court of Justice related to the right to family life and the right to privacy. The term „family“ is further characterized by the professional literature and by the sociologist. The first chapter describes the historical evolution of the family and the current concept of the family. Chapter two describes the term „marriage“ a the term „unmarried cohabitation“, chapter three describes the evolution od family law. Part two focuses on the beginning of marriage and the beginning of unmarried cohabitation. The first chapter describes the historical evolution of the marriage and the unmarried cohabitation, chapter two compares the beginning of marriage and the beginning of unmarried cohabitation (in the narrow sense). Consequences of marriage and unmarried cohabitation are described in the third chapter and the chapter four deals with objectivity and invalidity. Part three deals with obligations and rights of married couples and obligations and rights of unmarried couples. The first chapter compares personal and property obligations and rights of married couples and personal and property obligations and rights of unmarried couples, the second chapter compares the property relation of married couples and the property relation of unmarried couples (it is a property in the narrow sense and a habitation), the third capter deals with maintenance obligations. The fourth part compares the termination of the marriage and the termination of the unmarried cohabitation. The first chapter deals with divorce and break up, the second chapter describes the termination of the marriage and unmarried cohabitation by the death of husband/wife or unmarried partner (heritage, habitation, and other consequences). The fifth part deals with the relations betweens parents and child. The sixth part describes French family law. The first chapter deals with marriange and concubinate, the second chapter characterizes a contract of civil solidarity (PACS). The final seventh part deals with the results of my personal survey; detailed results in graphical form are presented in the attachment of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Šprinclová 1.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Šprinclová 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Šprinclová 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Šprinclová 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 633 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB