velikost textu

Právní postavení soudce v České republice - kárná odpovědnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení soudce v České republice - kárná odpovědnost
Název v angličtině:
Legal status of Judges in the Czech Republic - Disciplinary Liability
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Sandra Sobotková
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
195842
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kárná odpovědnost. Soudce. Kárné řízení.
Klíčová slova v angličtině:
Disciplinary liability of a judge. Judge. Disciplinary proceedings.
Abstrakt:
Právní postavení soudce v České republice – kárná odpovědnost Shrnutí Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku kárné odpovědnosti soudce v České republice. V úvodu práce je popsána právní úprava moci soudní a jednotlivé povinnosti, které musí soudce v rámci výkonu své funkce plnit. V další části je definována kárná odpovědnost a její právní povaha, přičemž se pozastavím také u vztahu odpovědnosti za újmu a kárné odpovědnosti. Část třetí popisuje průběh kárného řízení a složení kárného soudu, který kárné provinění projednává. Část čtvrtá nabízí pohled na jednotlivá kárná provinění v praxi. Poslední část je zaměřena na kárná opatření a pozastavuje se nad pojetím institutu výtky drobných nedostatků coby jednoho z kárných opatření. Závěr představuje souhrn zjištěných poznatků a nabídne ucelený náhled na problematiku kárné odpovědnosti soudce v České republice. Celá problematika je zkoumána především pohledem aktuálně platné právní úpravy. Klíčová slova Kárná odpovědnost. Soudce. Kárné řízení.
Abstract v angličtině:
Legal Status of Judges in the Czech Republic – Disciplinary Liability Summary This diploma thesis focuses on the disciplinary liability of judges in the Czech Republic. The introduction of the thesis describes judiciary legislation and the individual responsibilities of a judge in performing judicial duties. The next part defines disciplinary liability and its legal nature and it also mentions the relationship of liability for damages and disciplinary liability. The third part focuses on the course of disciplinary proceedings and the structure of the disciplinary court that deals with disciplinary offences. Next, the fourth part offers a practical view on the individual disciplinary offences. The final part describes disciplinary measures and concentrates on one of them in particular – the concept of complaints of minor imperfection. The conclusion summarizes the findings and provides a comprehensive overview of the disciplinary liability of judges in the Czech Republic. The whole issue is examined mainly in terms of current legislation. Keywords Disciplinary liability of a judge. Judge. Disciplinary proceedings. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sandra Sobotková 857 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sandra Sobotková 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sandra Sobotková 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB