velikost textu

Služebnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Služebnosti
Název v angličtině:
Easements
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Hadačová
Vedoucí:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
195839
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
služebnosti, věcná práva, občanské právo
Klíčová slova v angličtině:
easements, rights in rem, civil law
Abstrakt:
Resumé Cílem diplomové práce je pokusit se poskytnout komplexní výklad a analýzu institutu služebností a jejich jednotlivých aspektů v současné právní úpravě s přihlédnutím k judikatuře českých soudů po roce 1989 a rovněž k judikatuře prvorepublikové k Obecnému zákoníku občanskému. Práce se skládá ze čtyř částí, přičemž první část se věnuje výkladu pojmů věcných práv k věci cizí a věcných břemen jako institutů služebnostem nadřazeným. V poslední kapitole této první částí je obecně vymezen institut služebností a jeho základní aspekty. Druhá část diplomové práce popisuje jednotlivé etapy historického vývoje institutu služebností. Postupně je rozebráno pojetí služebností v právu římském s přihlédnutím k některým odlišnostem od jejich koncepce a úpravy v současnosti, následuje výklad o středověkých služebnostech, a nakonec se autorka v rámci práce zabývá moderními právními úpravami služebností v právních předpisech občanského práva od Obecného zákoníku občanského přes občanské zákoníky vydané za komunistického režimu v letech 1950 a 1964. Třetí část, která představuje těžiště diplomové práce, poskytuje podrobnou analýzu současné právní úpravy služebností v občanském zákoníku za současného zohlednění relevantní judikatury. První kapitola této části podává výklad, který se zabývá obecnou úpravou služebností, tedy otázkami služebné věci, vlastníkovy služebnosti, obsahu a rozsahu služebností a způsobům jejich ochrany. Následující kapitoly postupně rozebírají a komentují vznik služebností, právní poměry ze služebností, dělení služebností na pozemkové a osobní, včetně charakteristiky jednotlivých služebností v zákoně typizovaných, a zánik služebností. Autorka se snaží poskytnout srovnání současné právní úpravy s právními úpravami, které jí předcházely, a upozornit na její problematické oblasti. Závěrečná čtvrtá část podává výklad o právní úpravě institutu služebností ve Spojených státech amerických, v rámci něhož se autorka zaměřila zejména na problematiku vzniku, převoditelnosti a zániku služebností.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the diploma thesis is to try to provide a comprehensive interpretation and analysis of the legal institute of easements and their individual aspects in the current legal regulation, taking into account the judicial decisions of the Czech courts after year 1989 as well as the case law of the First Republic related to the General Civil Code. The thesis consists of four parts. The first part deals with the interpretation of the concept of iura in re alinea as the institute superior over easements. In the last chapter of this first part the institute of easements and their basic aspects are generally defined. The second part of the diploma thesis describes the individual stages of the historical development of the institute of easements. The concept of easements in Roman law is being analyzed, taking into account some differences from its conception and modification at present. The following is an interpretation of medieval easements, and finally, the author deals with the modern legal regulations of the easements in the civil law legislation starting from the General Civil Code through the civil codes issued under the Communist regime in 1950 and 1964. The third part, which represents the focus of the diploma thesis, provides a detailed analysis of the current legal regulation of easements in the Civil Code with reference to the relevant judicial decisions. The first chapter of this part provides an interpretation that deals with the general aspects of easements, that is, questions of the object of the easement, owners' easements, content and scope of easements, and the possibilities of protection of easements. The following chapters gradually analyze and comment on the creation of easements, the legal relations of easements, the division of easements into easements ad rem and ad personam, including the characteristics of every easement typified in the Civil Code, as well as the termination of easements. The author tries to provide a comparison of the current legislation with the previous legal regulations and to draw attention to its problematic areas. The final fourth part provides an explanation of the legal regulation of the institute of easements in the United States, in which the author particularly focuses on such issues as the creation, transferability and termination of easement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Hadačová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Hadačová 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Hadačová 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 299 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 152 kB