velikost textu

Nabytí od neoprávněného

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nabytí od neoprávněného
Název v angličtině:
Acquisition of property from an unauthorised person
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Kratochvílová
Vedoucí:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
195838
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vlastnické právo, neoprávněný, dobrá víra, materiální publicita
Klíčová slova v angličtině:
Ownership, unauthorised person, good faith, material publicity
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá institutem nabytí od neoprávněného. Ten prolamuje právní ochranu vlastnického práva ve prospěch dobré víry nabyvatele, kterému umožňuje nabýt vlastnické právo, přestože převodce není skutečným vlastníkem ani není z jiného důvodu oprávněn věc zcizit. Nová právní úprava obsažená v občanském zákoníku účinném od 1. 1. 2014 se zásadně odlišuje od právní úpravy předchozí. Ta byla nedostatečná zejména z důvodu své dvojkolejnosti, kdy se úprava podstatně odlišovala v režimu obchodního zákoníku a v režimu občanského zákoníku. Dalším výrazným problémem byla nemožnost nabytí věci nemovité od neoprávněného. Princip materiální publicity se uplatňoval pouze částečně a neposkytoval dostatečnou ochranu osobám důvěřujícím ve správnost právního stavu zapsaného v katastru nemovitostí. Diplomová práce je členěna do šesti kapitol a rozebírá nabytí od neoprávněného v širších souvislostech. První kapitola se věnuje stručnému vymezení vlastnického práva a způsobů jeho nabytí a dále pojmem a teoretickou povahou nabytí od neoprávněného. Historický vznik principu nemo plus iuris a vývoj nabytí od neoprávněného, jakožto i výjimky z něj v Evropě a na českém území, rozebrala kapitola druhá. Podrobněji byla popsána právní úprava dle občanského zákoníku z roku 1964 a názorový střet Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ohledně možnosti nabytí vlastnického práva k nemovitosti od osoby nesprávně zapsané v katastru nemovitostí jako vlastník. Třetí kapitola rozebírá obecné podmínky nabytí od neoprávněného dle současné právní úpravy, které jsou společné věcem zapsaným i nezapsaným ve veřejném seznamu, věcem nemovitým i movitým. Jedná se o požadavek dobré víry, platného právního důvodu nabytí a úplatnosti, která však je dle současné úpravy podmínkou jen v některých případech. V kapitole čtvrté je analzyována právní úprava nabytí věcí movitých a nezapsaných ve veřejném seznamu od neoprávněného. Kritice jsou podrobeny některé dílčí nedostatky nové právní úpravy a navržena je možná interpretace některých nejasných ustanovení. Věcmi zapsanými do veřejného seznamu, konkrétně katastru nemovitostí, se zaobírá kapitola pátá. V ní je obsažen výklad o principu materiální publicity a jeho účincích, stejně jako o způsobech ochrany skutečného, avšak nezapsaného vlastníka. Úprava je hodnocena jako zdařilá. Do poslední, šesté kapitoly byl zařazen stručný výklad o držbě a vydržení a o vztahu institutu nabytí od neoprávněného s vydržením. 129
Abstract v angličtině:
English Abstract This diploma thesis deals with the issue of acquisition of property from an unauthorised person. Such a possibility deprives the owner of legal protection of his/her ownership rights in favour of protection of good faith of the acquirer, who thus can acquire ownership even though the transferor is a neither an owner nor authorised for any other reason to dispose with the property. The new Civil Code which entered into force on 1 January 2014 introduces new rules governing such situations, while differing significantly from the previous legislation. Legislation which was in effect until 1 January 2014 was inadequate, in particular due to dichotomy between Civil Code and Commercial Code. Another significant deficiency represented the lack of possibility of acquisition of immovable property registered in the cadastral register from an unauthorised person. Material publicity applied only to a limited extent and did not provide sufficient protection to persons who trusted that the rights recorded in the cadastral register also objectively existed. The diploma thesis is divided into six chapters and analyses the institute of acquisition of property from an unauthorised person in its broader context. The first chapter describes ownership right and manners of its acquisition as well as the notion and theoretical conception of acquisition of property from an unauthorised person. The second chapter examines the origin of the nemo plus iuris rule and the historical evolution of acquisition of property from an unauthorised person as an exception from the said rule in Europe and on the Czech territory. The rules contained in the Civil Code of 1964 as well as the conflict of legal opinions of the Constitutional Court and the Supreme Court concerning the possibility of acquisition of immovable property registered from a person incorrectly listed as the owner in the cadastral register are described in more detail. The third chapter inquires into the general conditions of acquisition from an unauthorised person pursuant to current legislation that are common to both property registered and not registered in public registers and both movable and immovable property. These requirements include the good faith of the acquirer, valid legal title and acquisition for a consideration. The last condition however applies only in certain cases. The fourth chapter analyses the legal rules governing acquisition of movable property and property not recorded in a public registry from an unauthorised person. Certain partial deficiencies 130 of the new legislation are discussed and possible interpretation of unclear provisions is suggested. The fifth chapter deals with property recorded in public registers, specifically in the cadastral register. Material publicity and its effects are examined and possibilities of protection of the real, but not registered owner are described. The legislation is assessed as suitable. The last, sixth chapter contains a brief description of possession, acquisitive prescription and the relation between acquisition of property from an unauthorised person and acquisitive prescription 131
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Kratochvílová 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Kratochvílová 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Kratochvílová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 152 kB