velikost textu

Spolujízda z hlediska soukromého a veřejného práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolujízda z hlediska soukromého a veřejného práva
Název v angličtině:
Carpooling in the light of private and public law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Müller
Vedoucí:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
195829
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spolujízda, přeprava osob, odpovědnost
Klíčová slova v angličtině:
carpooling, carriage of persons, liability
Abstrakt:
Spolujízda z hlediska soukromého a veřejného práva Abstrakt Práce se zabývá právní úpravou spolujízdy napříč právním řádem České republiky. Jelikož spolujízda není pojmem právním, práce sama ji definuje jako jev, kdy se více osob současně přepravuje jedním silničním motorovým vozidlem, za předpokladu, že přeprava není poskytována podnikatelsky. Zároveň práce zkoumá rozdíly mezi podnikáním v osobní dopravě a spolujízdou. V oblasti veřejného práva práce zjišťuje, jaká zvláštní odvětví správního práva na spolujízdu dopadají a jaké důsledky to má pro její účastníky. Konkrétně se práce zabývá regulací silniční dopravy a provozu na pozemních komunikacích. Nechybí popis daňových dopadů v případě spolujízdy nabízené za úplatu. Práce se věnuje též odpovědnosti za přestupky a trestné činy. Důraz je však kladen na soukromé právo. Práce mapuje historický vývoj právní úpravy přepravy osob, odpovídá na otázku, zda při spolujízdě vzniká smluvní závazkový vztah, zabývá se náležitostmi smlouvy a právy a povinnostmi smluvních stran. Nejsou opomenuty ani mezinárodní aspekty – práce zkoumá jak přímé, tak kolizní normy mezinárodního práva soukromého. Stěžejní částí práce je pak civilní odpovědnost při spolujízdě. Kromě odpovědnosti za vady přepravy a za zavazadla se práce věnuje zejména náhradě újmy při dopravních nehodách. Popsány jsou povinnosti řidiče i spolujezdce a důsledky jejich porušení. Zvláštní pozornost je věnována spoluzavinění spolujezdce jakožto poškozeného. Cílem práce je podat komplexní přehled o tématu. Vzhledem ke značně širokému záběru jsou jednotlivé problémy spíše stručně zhodnoceny, než aby byly detailně rozebrány. Výjimkou je odpovědnost při dopravních nehodách – analyzovány jsou typické skutkové situace a relativně podrobně a kriticky je zhodnocena judikatura Nejvyššího soudu, včetně nastínění vize, kam by měla dle názoru autora práce v budoucnu směřovat.
Abstract v angličtině:
Carpooling in the light of private and public law Abstract The thesis deals with legal aspects of carpooling across the spectrum of the law of the Czech Republic. Due to carpooling not being a legal term, the thesis itself defines it as a phenomenon when multiple people are traveling simultaneously by one road transport vehicle, under the assumption that the transport is not being provided on a commercial basis. The thesis also describes the differences between carpooling and commercial transport of persons. As far as public law is concerned, the thesis discovers which areas of administrative law apply to carpooling and what consequences arise for the subjects concerned. This involves the regulation of road transport and road traffic in particular. The description of tax implications is also included. Furthermore, the thesis deals with criminal and administrative liability. The focus, however, is on private law. After an exploration of the legal history of transport of persons, the thesis answers the question whether or not contractual obligations arise from carpooling and inspects the elements of the contract along with the rights and duties of the parties. International aspects are taken into account – the thesis studies direct legal norms as well as rules governing conflicting laws. The centrepiece of the thesis is the civil liability related to carpooling. Apart from liability for defective performance and for luggage, the thesis mainly examines liability for damages arising from traffic accidents, scrutinizing the duties of the driver and the passenger together with the consequences of a failure to fulfil them. Special attention is devoted to the contributory fault of an injured passenger. The aim of the thesis is to provide a complex overview of the topic. Because of the considerably broad range, individual problems are briefly assessed rather than being analysed in full detail. An exception from this is the liability arising from traffic accidents – the thesis surveys typical situations in traffic and provides relatively detailed and critical analysis of the case law of The Supreme Court of the Czech Republic, as well as a suggestion where to move going forward.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Müller 943 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Müller 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Müller 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB