velikost textu

Obrazy Hendricka van Balena ve sbírkách zemí českých. Inspirace pro van Balenovy figurální kompozice a jejich vliv na další umělecké generace.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obrazy Hendricka van Balena ve sbírkách zemí českých. Inspirace pro van Balenovy figurální kompozice a jejich vliv na další umělecké generace.
Název v angličtině:
Paintings of Hendrick van Balen in collections of Czech Lands. Inspiration for van Balen's figural compositions and his influens for next artistic generations.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Magdalena Nerudová
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Id práce:
195807
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hendrick van Balen, inspirace, Hans von Aachen,Josef Heintz, Johan George Platzer, Franz Christoph Janneck, kabinetní malba, mytologie, sbírky v ČR, Jan Brueghel starší, Jan Brueghel mladší
Klíčová slova v angličtině:
Hendrick van Balen, inspiration, Hans von Aachen, Josef Heintz, Johan George Platzer, Franz Christoph Janneck, cabinet painting, mythology, collections in Czech Lands, Jan Brueghel the Older, Jan Brueghel the Younger
Abstrakt:
Obrazy Hendricka van Balena ve sbírkách zemí českých. Inspirace pro van Balenovy figurální kompozice a jejich vliv na další umělecké generace. Anotace Diplomová práce se soustřeďuje na obrazy Hendricka van Balena (1575-1632), které se nacházejí ve sbírkách ČR. Těžištěm této práce je figurální stafáž v kabinetní malbě, která byla doménou antverpského malíře Hedricka van Balena. Také bude připomenuta spolupráce Hedricka van Balena s Janem Brueghlem starším, který se stal součástí jeho tvorby jako autor zátiší a přírodnin na Balenových obrazech. Na konkrétních dílech ze sbírek ČR bude poukázáno na možnou inspiraci ve figurách rudolfínských mistrů, jako je Hans von Aachen a Josef Heintz a paralely v jejich tvorbě a dále na vliv na kabinetní malbu malířů 18. století, Johana Georga Platzera (1704-1761) a jeho žáka Franze Christophera Jannecka (1703-1761). Klíčová slova Hendrick van Balen, inspirace, Hans von Aachen, Josef Heintz, Johan George Platzer, Franz Christoph Janneck, kabinetní malba, mytologie, sbírky v ČR, Jan Brueghel starší, Jan Brueghel mladší
Abstract v angličtině:
Obrazy Hendricka van Balena ve sbírkách zemí českých. Inspirace pro van Balenovy figurální kompozice a jejich vliv na další umělecké generace. Abstract The diploma thesis fucuses on the paintings by Hendrick van Balen (1575-1632), which are found in Czech collections. The main point of this thesis is a figurative stint in cabinet painting, which was the domain of the Antwerp painter Hendrick van Balen. there will be also hightlighted Hendrick van Balen´s collaboration with Jan Brueghel Older, who became a part of his work as the author of still life and nature in Balen´s paintings. On specific works from the Czech collections will by pointed out the possible inspiration in the figures of rudolfinian masters Hans von Aachen and Josef Heintz and parallels in their work, and the influence on the cabinet painting of the 18th century painters, Johan Georg Platzer (1704-1761) and his follower Franz Christophr Jannecka (1703-1761). Keywords Hendrick van Balen, inspiration, Hans von Aachen, Josef Heintz, Johan George Platzer, Franz Christoph Janneck, cabinet painting, mythology, collections in Czech Lands, Jan Brueghel the Older, Jan Brueghel the Younger
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdalena Nerudová 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdalena Nerudová 206 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdalena Nerudová 204 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 154 kB