velikost textu

Majetková podstata v insolvenčním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Název v angličtině:
Assets in the Insolvency Proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Václav Mánek
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
195773
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Insolvenční řízení, majetková podstata, insolvenční zákon
Klíčová slova v angličtině:
Insolvency Proceedings, Assets, Czech Insolvency Act
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce měla za cíl analyzovat ty části insolvenčního zákona zabývající se majetkovou podstatou a zároveň definovat všechny pojmy s tím související. Dílčím cílem práce bylo identifikovat ta ustanovení insolvenčního zákona související s majetkovou podstatou, která se jeví jako nedostatečná a de lege ferenda navrhnout možné legislativní změny. Cíl práce se podařilo zcela naplnit. Byla provedena analýza stěžejních ustanovení insolvenčního zákona zabývajících se majetkovou podstatou a byl definovány všechny důležité pojmy. Jelikož autor práce došel k závěru, že současná právní úprava je zdařilá, navrhuje de lege ferenda pouze některé dílčí změny, jako např. prodloužení lhůty, během jejíhož trvání mají bývalí členové vedení dlužníka – právnické osoby povinnost součinnosti. Pokud jde o systematiku, diplomová práce se člení do celkem sedmi kapitol, z nichž většina je dále rozdělena na podkapitoly. První kapitola se zabývá historickým vývojem insolvenčního práva na území dnešní České republiky. Mapuje právní úpravu od 18. století až do současnosti s tím, že největší pozornost je věnována současnému insolvenčnímu zákonu, přičemž práce vysvětluje především jeho nejvýznamnější novelizace. Představena je i definice majetkové podstaty v českém právním řádu a nechybí ani její zasazení do práva Evropské unie. Druhá kapitola popisuje majetek, který náleží do majetkové podstaty. Je kladen důraz na rozdílné pojetí této problematiky podle toho, který subjekt podá insolvenční návrh. Třetí kapitola se podrobně zabývá obsahem majetkové podstaty podle insolvenčního zákona. Nastíněny jsou i návrhy, jak řešit některé případné interpretační problémy. Jednou ze stěžejních částí je kapitola čtvrtá zabývající se zjišťováním majetkové podstaty. Kapitola je logicky členěna podle subjektů poskytujících součinnost, kterými jsou dlužník, orgány veřejné správy, věřitelský výbor a některé další subjekty. Pátá kapitola se pak zaměřuje na pořízení soupisu majetkové podstaty, přičemž je kladen důraz především na postup insolvenčního správce. V šesté kapitole se práce zaměřuje na problematiku vyloučení a vynětí majetku z majetkové podstaty. Definuje a analyzuje oba zmíněné pojmy, přičemž postupuje dle systematiky insolvenčního zákona. Poslední kapitola se zabývá nakládáním s majetkovou podstatou, její správou, nicméně její stěžejní část analyzuje institut osoby s dispozičními oprávněními.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce This diploma thesis main objective is to analyse those parts of the Czech insolvency law dealing with the assets and at the same time to define all related terms. The partial objective of the thesis is to identify the 2006 Insolvency Act provisions relating to the assets which appear to be inadequate and to propose possible legislative changes. The objective of the thesis was fulfilled. An analysis of the key provisions of the Insolvency Act dealing with the assets was carried out and all of the important terms were defined. As the author of the thesis concludes that the current legislation is rather efficient, he suggests only some partial changes, such as the extension of the time limit, during which the former members of the management of the debtor - legal entity are obliged to cooperate with the insolvency trustee. Regarding its systematics, the thesis is divided into seven chapters, most of which are subdivided into subchapters. The first chapter deals with the historical development of insolvency law in the territory of today's Czech Republic. It maps the legal regulations from the 18th century to the present, with the greatest attention being paid to the current insolvency law and explaining its most significant recent amendments. The definition of assets in the Czech and European Union legal order is introduced as well. The second chapter describes the assets. Emphasis is placed on the different conception of this issue in the Insolvency Act, depending on which entity submits an insolvency proposal. The third chapter deals in detail with the content of assets under the Insolvency Act. There are also suggestions given on how to solve some possible interpretation problems. One of the pivotal parts is the fourth chapter dealing with assets identification. The chapter is logically structured by the co-operating bodies such as the debtor, the public authorities, the creditor committee and some other entities. The fifth chapter focuses on the inventory of assets, with particular emphasis on the procedure of the insolvency trustee. In the sixth chapter, the thesis focuses on the issue of exclusion of property from the insolvency assets. It defines and analyses these two terms, proceeding according to the system of the In- Solvency Act. The last chapter deals with the management of the property, its administration, however its core part is focused on the analysis of the institute of the person with dispositions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Mánek 761 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Mánek 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Mánek 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB