velikost textu

Smírčí řízení v civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smírčí řízení v civilním procesu
Název v angličtině:
Conciliation proceedings in civil procedure
Typ:
Diplomová práce
Autor:
David Lakron
Vedoucí:
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
195772
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Smírčí řízení v civilním procesu, žaloba o neplatnosti smíru, průběh smírčího řízení, alternativy k smírčímu řízení, mediace, prétorský smír
Klíčová slova v angličtině:
Conciliation proceedings in civil procedure, void conciliation action, course of conciliation proceedings, alternatives to conciliation proceedings, mediation, pretorial reconciliation
Abstrakt:
Abstrakt Smírčímu řízení, jakožto zvláštnímu typu civilního procesu, se nedostává příliš velké pozornosti. Pohledů na tuto problematiku se nabízí hned několik. Tato práce se snaží objasnit podstatu smírčího řízení, přiblížit jeho průběh a výhody, nabídnout ucelenější výklad o smírčím řízení neodborné veřejnosti, to vše za účelem podpory využívání smírčího řízení. Aktuálnost problému o nevyužívání smírčího řízení navíc podtrhuje snaha zákonodárce o podporu mediace na úkor smírčího řízení. Proto se tato práce soustředí na provázanost smírčího řízení s mediací a porovnání jednotlivých výhod a nevýhod obou institutů. Tím je současně poukázáno na prohlubující se problém úpadku smírčího řízení s absencí snahy o nalezení podpory o vyšší využití tohoto typu smírného řešení sporu. Tato práce se tak zaměřuje nejenom na objasnění povahy smírčího řízení, ale také na skutečnost v čem smírčí řízení vyniká a současně čím může napomáhat k řešení sporů smírnou cestou, která se v mnoha případech může jevit jako ideální řešení sporu. Současně se práce snaží o komplexnější pohled na tento institut občanského práva procesního s přiblížením samotného průběhu smírčího řízení po praktické stránce. Proto se v této diplomové práci smírčí řízení podrobuje analýze právní úpravy, zásadám smírčího řízení a zasazením smíru z historického hlediska. Dochází ke komparaci smírčího řízení se soudním smírem a mediací. Důraz na mediaci je především kladen s ohledem na zvýšenou provázanost mediace na smírčí řízení, která vznikla v posledních letech. Podpora smírčího řízení se tak jeví jako aktuální a vážný problém, který se tato diplomová práce snaží řešit, a to i za pomoci objasnění výhod uzavírání smíru. Vzhledem k roztříštěnosti odborné literatury a skromné právní úpravy se práce snaží nalézt ucelenější pojetí výkladu a nabídnout i otázky k zamyšlení pro určitý budoucí směr přístupu k smírčímu řízení, a to i pro soud, který při uzavírání smíru hraje důležitou roli.
Abstract v angličtině:
Abstract Conciliation proceedings known as special type of civil procedure does not get too much attention. This problem can be seen from many perspectives. This diploma thesis strives to clarify nature of conciliation proceedings, showing its course and benefits. It tries to offer more comrehensive interpretation of it to non-professionals. All this to support the usage of conciliation proceedings. This actual problem underlines the effort of the legislator to support mediation to the prejudice of conciliation proceedings. Thus this thesis focuses on links between conciliation proceedings and mediation with comparison to benefits and disadvantages of both institutes. From this can be shown an increasing downfall of conciliation proceedings with absence to find support for more usage of this type of conciliatory resolution of dispute. This thesis not only focuses on clarification of nature of conciliation proceedings, it also tries to explain in which conciliation proceedings stands out and how it can help to solve disputes in conciliatory way, which can be seen like a good solution in many situations. At the same time this theses strives to give more coherent perspective on this institute of civil procedural law with drawing attention to course of conciliation proceedings based on practical part. Therefore in this diploma thesis conciliation proceedings is submitted to analysis of legislation, principles and historical progress. Also conciliation proceedings is compared to judicial reconciliation and mediation. The emphasis is put on mediation with its newly increased ties to conciliation proceedings. Support of conciliation proceedings seems to be an actual and serious problem, that this thesis strives to solve even with explaining the benefits of concluding reconciliation. For the fragmentation of specialised literature and plain legislation this thesis tries to find more comprehensive point of view for interpretation of conciliation proceedings and provide questions to think about regarding future course of approach to conciliation proceedings even for law court, which plays important part in concluding reconciliation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce David Lakron 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce David Lakron 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky David Lakron 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB