velikost textu

Náklady civilního soudního řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náklady civilního soudního řízení
Název v angličtině:
Costs of civil proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Petr Bečvář
Vedoucí:
JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
195769
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Náklady civilního řízení, Náhrada nákladů řízení, Rozhodnutí o nákladech řízení
Klíčová slova v angličtině:
Costs of civil proceedings, Reimbursement of the civil proceedings costs, Decision on the reimbursement of the civil proceedings costs
Abstrakt:
Náklady civilního soudního řízení Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou nákladů civilního soudního řízení. Cílem práce bylo poskytnout základní uvedení do problematiky nákladů řízení a následně na základě poznatků takto nabytých posoudit některé zajímavé aspekty, které úprava nákladů řízení nabízí. Práce rovněž obsahuje právní komparaci kratšího rozsahu, v níž je srovnáno několik odlišností, které vyplývají z porovnání české a slovenské úpravy nákladů řízení. V první kapitole jsou v práci vymezeny konkrétní náklady řízení. Tato kapitola se dělí na 7 dílčích podkapitol, které se detailněji zabývají jednotlivými náklady řízení tak, jak jsou vyčteny v ustanovení § 137 odst. 1 o.s.ř. Náklady řízení se rozumí náklady, které vznikají v bezprostřední spojitosti se soudním řízením v důsledku uplatňování nebo bránění účastníkova práva. Zásadním faktorem pro posouzení, zda vynaložené náklady v rámci soudního řízení jsou náklady řízení ve smyslu § 137 o.s.ř., je také hledisko účelnosti. Bližší pozornost je v této kapitole věnována úpravě soudního poplatku a odměně za zastupování. Předmětem kapitol 2 a 3 je placení a náhrada nákladů řízení. U placení nákladů řízení se autor mimo jiné zabývá pluralitou účastníků či případy, kdy náklady řízení platí stát. U náhrady nákladů byly rozebrány projevy zásad úspěchu ve věci a zavinění v úpravě o.s.ř. Autor se také věnoval některým vybraným problémům, které vznikají u náhrady nákladů řízení. Namátkou otázce, zda matematický postup při určování výše náhrady nákladů při poměrném úspěchu účastníka, který dnes bez výjimky používají všechny soudy, musí být jediný možný. V navazující 4. kapitole zaměřené na rozhodnutí o náhradě nákladů byly popsány náležitosti takového rozhodnutí. Závěrečná kapitola je zaměřena na srovnání vybraných odlišností české a slovenské právní úpravy nákladů řízení. Důvodem pro krátké srovnání nákladů řízení v ČR a na Slovensku bylo především přijetí právního předpisu, který nově na Slovensku upravuje občanské soudní řízení. Klíčová slova: náklady civilního řízení, náhrada nákladů řízení, rozhodnutí o nákladech řízení
Abstract v angličtině:
Costs of civil proceedings Abstract The diploma thesis addresses the issue of costs of civil proceedings. The aim of the thesis is to provide a basic introduction to the issue of the costs of the proceedings and subsequently, on the basis of the knowledge gained in this way, to examine aspects that the legislation on the costs of civil proceedings. The diploma thesis also contains a short comparison of selected differences between Czech and Slovak legislation on the costs of civil proceedings. The first chapter defines the specific costs of civil proceedings. The chapter is divided into 7 sub-chapters, which deal in more detail with the individual costs of civil proceedings, as they are stated in the provision of Section 137 of the Czech Civil Procedure Code. The costs of civil proceedings are the costs incurred in the connection with legal proceedings as a result of the application of the subjective right of the party. An essential factor of the costs of civil proceedings is also a matter of effectiveness. The first chapter is focused mostly on the legislation of the court fees and the reward for legal representation. Chapters 2 and 3 cover the issue of payment and reimbursement of costs of civil proceedings. In the chapter on payment of costs of civil proceedings, the author deals, among other things, with a plurality of participants or cases where the costs are paid by the state. In the chapter on reimbursement of civil proceedings costs, the principles of success in the matter and principle of fault were discussed. The author has also dealt with some of the selected problems that arise in the reimbursement of costs of civil proceedings. For example, the question of whether the mathematical procedure for determining the amount of the reimbursement of the costs, with the relative success of the participant, which is now used by all courts without exception, must be the only possible one. In the 4th chapter on the decision on the reimbursement of cost civil proceedings, the details of such a decision were described. The final chapter is focused on comparing selected differences between the Czech and Slovak legislation on costs of civil proceedings. The reason for a short comparison of the costs of civil proceedings was primarily the adoption of a legal regulation which is newly applied to civil proceedings in Slovakia. Key words: Costs of civil proceedings, Reimbursement of the civil proceedings costs, Decision on the reimbursement of the civil proceedings costs
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petr Bečvář 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petr Bečvář 222 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petr Bečvář 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D. 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB