text size

Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost
Titile (in english):
Action for retrial and for nullity
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Kateřina Korbelová
Supervisor:
JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Thesis Id:
195768
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
12/09/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
mimořádné opravné prostředky, žaloba na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost
Keywords:
extraordinary remedies, action for retrial, action for nullity
Abstract (in czech):
Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost Abstrakt Diplomová práce pojednává o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost. Klade si za cíl poskytnout systematický výklad obou institutů a charakterizovat je v systému mimořádných opravných prostředků. Ačkoli jsou upraveny společně v části čtvrté, hlavě druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů je jejich účel zcela odlišný. Žaloba na obnovu řízení slouží k nápravě vad skutkových, jelikož pravomocné rozhodnutí nemůže v důsledku zásadní změny skutkové stránky věci nadále obstát, kdežto žaloba pro zmatečnost slouží k nápravě závažných procesněprávních pochybení, kterými je stiženo soudní rozhodnutí samotné nebo řízení jemu předcházející. Pro oba instituty je však společné to, že jimi lze napadnout pravomocné rozhodnutí a prolomit tím právní jistotu rozhodnutím nastolenou. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. První z nich pojednává o opravných systémech a opravných prostředcích, přičemž obsahuje stručnou charakteristiku jednotlivých opravných systémů a opravných prostředků. Druhá kapitola zabývající se žalobou na obnovu řízení a třetí kapitola věnující se žalobě pro zmatečnost jsou stěžejními kapitolami práce. Dělení na podkapitoly je téměř shodné u obou z nich a je v nich obsažena problematika týkající se otázek historického vývoje obou institutů, podmínek a důvodů přípustnosti, legitimace osob oprávněných k podání žalob, náležitostí, lhůt pro jejich podání, účinků žalob a řízení a rozhodnutí o nich, včetně opravných prostředků proti těmto rozhodnutím. Závěrečná čtvrtá kapitola práce nabízí úvahy de lege ferenda o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost a shrnuje nedostatky současné právní úpravy. Tyto úvahy jsou vloženy do kontextu zveřejněného věcného záměru připravované nové právní úpravy civilního procesu. Kapitola obsahuje také statistická data ukazující četnost využívání obou institutů. Klíčová slova mimořádné opravné prostředky, žaloba na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost
Abstract:
Action for retrial and for nullity Abstract This diploma thesis deals with action for retrial and for nullity. The aim is to provide a systematic interpretation about both of these institutes and characterize them in a system of extraordinary remedies. Although both of them are regulated in part four chapter two of the Act No. 99/1963 Coll., Civil Procedure Code, as amended, their respective purposes are completely different. Action for retrial serves for a remedy of factual defects as a final decision could not stand due to a fundamental change of facts whereas action for nullity serves for a remedy of important procedural defects which affected court decision itself or proceeding preceding it. Both institutes can challenge a final decision and break the legal certainty brought by it. This diploma thesis contains four chapters. The first of them deals with remedial systems and remedies containing a brief characteristic of individual types of remedial systems and remedies. The second chapter addressing action for retrial and the third chapter dealing with action for nullity represent main parts of the thesis. Division into subchapters is almost identical for both of them and the subchapters cover the following topics: historical development of both institutes, conditions of and grounds for admissibility, authorization of persons entitled to file the actions, material requirements, time limits for their submission, their effects, and proceedings and decision on them including remedies against these rulings. The final fourth chapter of the thesis offers de lege ferenda thoughts about action for retrial and action for nullity and summarizes deficiencies of current legislation. These thoughts are placed in the context of published material proposal of a new legislation related to civil procedure law which is now being prepared. The chapter contains also statistical data showing frequency of use of both institutes. Key words extraordinary remedies, action for retrial, action for nullity
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Kateřina Korbelová 848 kB
Download Abstract in czech Mgr. Kateřina Korbelová 118 kB
Download Abstract in english Mgr. Kateřina Korbelová 115 kB
Download Supervisor's review JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D. 300 kB
Download Opponent's review JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 315 kB
Download Defence's report doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB