velikost textu

Předběžná opatření ve sporném řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předběžná opatření ve sporném řízení
Název v angličtině:
Provisional Measures in Adversarial Civil Procedure
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Vnoučková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
195766
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Předběžná opatření, jistota, náhrada škody
Klíčová slova v angličtině:
Preliminary Measures, Security, Damages
Abstrakt:
Předběžná opatření ve sporném řízení Abstrakt Tato předkládaná diplomová práce s názvem „Předběžná opatření ve sporném řízení“ se zabývá právní úpravou předběžných opatření nařizovaných v rámci řízení vedených podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský soudní řád“). Předběžná opatření představují procesní institut, jehož účelem je řešení situací, kdy je naléhavě nutné dočasně upravit poměry účastníků nebo zajistit výkon rozhodnutí. Avšak nařízení předběžného opatření není řešením konečným, neboť doba trvání předběžných opatření je vždy omezena a úspěšný navrhovatel bude zpravidla iniciovat zahájení řízení ve věci samé, v jehož rámci bude věc vyřešena s konečnou platností. Pro předběžná řízení přitom platí, že jejich výsledek zásadně nemá vliv na rozhodnutí ve věci samé. Jelikož bylo téma předběžných opatření v civilním řízení již mnohokrát zpracováno studenty různých právnických fakult, tato práce je blíže zaměřena na dva dílčí instituty předběžných opatření ve sporném řízení, kterými jsou náhrada škody a jiné újmy způsobené předběžným opatřením a jistota skládaná právě za účelem zajištění náhrady této škody a jiné újmy. Diplomová práce je rozdělena na tři části. V první, obecné části, je obsažen základní rozbor platné právní úpravy předběžných opatření ve sporných řízeních, jež je zařazena zejména ve druhé hlavě druhé části Občanského soudního řádu. Druhá část je věnována jistotě, třetí část pak pojednává o náhradě škody a jiné újmy způsobené předběžným opatřením. Struktura těchto dvou částí je v základních rysech totožná, neboť nejprve je podrobněji rozebrána platná právní úprava předmětných dílčích institutů dle Občanského soudního řádu, následuje komparace s jejich právní úpravou v Rakousku a na Slovensku, a nakonec jsou obě části zakončeny zhodnocením navrhované právní úpravy věcného záměru nového Civilního řádu soudního (jenž byl zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti v roce 2017 a v současné době je podrobován odborným diskuzím) ve vztahu k příslušným dílčím institutům. Klíčová slova: Předběžná opatření, náhrada škody, jistota
Abstract v angličtině:
Provisional Measures in Adversarial Civil Procedure Abstract This diploma thesis is concerned with Provisional Measures in Adversarial Civil Procedure, i.e. with the legal regulation of the Provisional Measures imposed in proceedings pursuant to Act No. 99/1963 Coll., The Civil Procedure Code, as amended (hereinafter the "Civil Procedure Code"). The Provisional Measures are a procedural institute designed to deal with situations where there is an urgent need to temporarily adjust the legal relationships of the participants or to ensure the enforcement of decisions. However, imposing a Provisional Measure does not constitute a definitive solution, since the duration of a Provisional Measure is always limited by time and a successful petitioner will usually initiate a procedure regarding the merits of the case, which will then resolve the case definitively. However, the outcome of a Provisional Procedure does not fundamentally affect the following meritorious judicial decision. Since the subject of Provisional Measures in civil procedure has been processed many times by students of various law faculties, this thesis also focuses on two sub-institutes of Provisional Measures in Adversarial Procedure, which are damages and compensation for other harm caused by Provisional Measures and security deposited for the purpose of securing this damages and compensation of other harm. The thesis is divided into three parts. The first, general part, contains a basic analysis of the valid legal regulation of Provisional Measures in adversarial procedure, which is included especially in the second title of the second part of the Civil Procedure Code. The second part deals with the security, while the third part deals with the damages and compensation of other harm caused by a Provisional Measure. The structure of these two parts is basically identical, as firstly the valid legal regulation of the respective sub-institutes according to the Civil Procedure Code is discussed. Then a comparison with legal regulation of the respective sub- institutes in Austria and Slovakia follows, and finally both parts are concluded with an evaluation of the proposed legal regulation of the objectives of the new Judicial Civil Code (which was published by the Ministry of Justice in 2017 and is currently subject to expert discussions) regarding the respective sub-institutes. Key words: Provisional Measures, Damages, Security
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Vnoučková 865 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Vnoučková 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Vnoučková 245 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB