velikost textu

Exekuční řízení. Vybrané aspekty postavení a činnosti soudních exekutorů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exekuční řízení. Vybrané aspekty postavení a činnosti soudních exekutorů.
Název v angličtině:
Execution proceeding. Selected aspects of the position and activity of private Executors.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Hana Nešpor Nováková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Id práce:
195763
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Soudní exekutor. Exekuční řád. Aktuální problémy právní úpravy exekutorů.
Klíčová slova v angličtině:
Private Executor. Code of Execution. Actual problems of legal regulation of Private Executors.
Abstrakt:
ABSTRAKTAKLÍČOVÁSLOVA Diplomová práce na téma: Exekuční řízení. Vybrané aspekty postavení a činnosti soudních exekutorů. Klíčová slova: Soudní exekutor. Exekuční řád. Aktuální problémy právní úpravy exekutorů. Diplomová práce se zaobírá osobou soudního exekutora, avšak nemá ambici vydávat se za komplexní pojednání. Předmětem se staly vybrané aspekty jeho postavení a činnosti, autorka se zaměřovala hlouběji na ta témata, která se jí subjektivně jevila jako zajímavá a aktuální. Soudní exekutor, jakožto fyzická osoba, splňující vymezené zákonné předpoklady a jmenovaná do exekučního úřadu, provádí nucený výkon exekučním titulem přiznaných povinností, které nebyly dobrovolně splněny, čímž zasahuje do soukromé sféry osob, tudíž nebývá vnímán příliš pozitivně. Ovšem exekutorský stav je mnohdy zaměňován s vymahači, což k tomuto negativnímu postoji ze strany společnosti přispívá, a tak byla krátká stať věnována i těmto osobám, a dále insolvenčnímu správci, se kterým je často porovnáváno vzájemné postavení, zejména v diskuzích ohledně finančních podmínek činnosti. Zmíněni byli též zaměstnanci exekutora tendující pro futuro ke jmenování do exekutorského úřadu, a totiž exekutorští koncipienti a kandidáti. Exekutor je v současné době zároveň v postavení orgánu veřejné moci a v postavení samostatného podnikatele. Čtenáři byla přiblížena činnost vykonavatele exekucí dle Exekučního řádu zvláště pak z hlediska jeho pověření provést exekuci či možnosti záměny exekutora z vůle oprávněného v procesu exekuce. Před několika měsíci došlo ke snížení odměn prostřednictvím novely Exekučního tarifu, ta byla předmětem ústavní stížnosti skupiny senátorů, navrhujících zrušení dotčených ustanovení. Práce se pokusila poskytnout náhled na aktuálně diskutované možnosti novelizace Exekučního řádu s akcentem na exekutory, neboť snahy o úpravy jejich postavení či podstatně se dotýkající jejich činnosti jsou velmi časté. Jednalo se o problematiku množství exekučních úřadů, zavedení formulářů exekutorských písemností vyhláškou ministerstva, stanovení povinnosti oprávněného z exekučního titulu platit zálohy na náklady exekuce nebo zpoplatnění procesních úkonů účastníků a koncentrace exekučního řízení. Tyto návrhy byly podrobeny kritické analýze jejich dopadů a navrženy možné úpravy de lege ferenda. Též byla hodnocena možnost zakotvit místní příslušnost exekutorů, která je jednou z nejproblematičtějších v této oblasti. Navíc došlo před několika dny k návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení Exekučního řádu, která by, jestliže by jí Ústavní soud vyhověl, znamenala nutné zavedení některého z modelů teritoriality.
Abstract v angličtině:
ABSTRACTANDKEYWORDS Thesis focused on: Execution proceeding. Selected aspects of the position and activity of private Executors. Key words: Private Executor. Code of Execution. Actual problems of legal regulation of Private Executors. This thesis is devoted to the topic of private Executors. The Author focuses on selected aspects of status of private Executors and their execution activity, the interesting and current ones. The private Executor, natural person, has to meet legal requirements and be appointed by the Minister of Justice. The private Executor enforces that obligations, which have not been fulfilled voluntarily. This is an intervention to a person`s privacy, which makes them unpopular. In addition, public perceive of the Executors and debt collectors (not regulated by the Code of executions neither the Code of Civil procedure and often acting on the edge of the law), as the same institute. Therefore, a short chapter addresses the issue of this problematics. As well this chapter deals with Insolvency Administrators, because their status is commonly compared with status of Executors, and also there is comparison of their remunerations. The Executor can employ the executor`s apprentice and a candidate. These persons strive to be appointed to an executioner office pro futuro. Private Executor is enacted as a public body and a private businessman at the same time. This thesis furthermore looks at execution activity, particularly authorization of the Executor to enforce a warrant of execution. A Judgement creditor may ask for a change of the Executor, if he is not satisfied with the Executor`s services. A few month ago, the Remuneration Decree was amended and remunerations were cut by one third. This reduction was impulse to constitutional complaint submitted by a group of senators. Last large chapter analyzes proposals of possible amendments of the Code of executions with accent to status of the Executors or their activity, because these proposals are very frequent. The chapter considers a number of the executioner offices, an implementation of writing templates, an obligation of a judgment creditors to pay a deposit for an execution, an obligation of the parties to pay for their procedural actions. The author critically evaluates these problems and recommends changes to be made in legislation de lege ferenda. And finally, last subchapter examines a possibility of enactment Territorial jurisdiction of the Executors, which is very controversial topic. A group of senators submitted a constitutional complaint a few days ago. The senators request a repeal of the section 28 and section 38 of the Code of executions. If those sections will be repealed, it will require enactment of the Territorial jurisdiction of the Executors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Hana Nešpor Nováková 6.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Hana Nešpor Nováková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Hana Nešpor Nováková 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB