velikost textu

Konstitutivní rozhodnutí v civilním řízení se zaměřením na změnu či zrušení závazku v důsledku podstatné změny okolností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konstitutivní rozhodnutí v civilním řízení se zaměřením na změnu či zrušení závazku v důsledku podstatné změny okolností
Název v angličtině:
Judgement in the case of hardship - termination or change of contract in the case of hardship
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Filip Kvapil
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Id práce:
195761
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Konstitutivní rozhodnutí civilní
Klíčová slova v angličtině:
Civil proceedings hardship
Abstrakt:
Konstitutivní rozhodnutí v civilním řízení Abstrakt Práce se zabývá konstitutivním rozhodnutím v civilním řízení sporném, vydaném v důsledku podstatné změny okolností dle § 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Práce vzhledem k absenci judikatury zaujímá k dané problematice vlastní stanovisko. Nejprve v čistě teoretické rovině zkoumá rozdíly mezi rozhodnutím konstitutivním a deklaratorním, aby nebylo pochyb, jak oba typy rozhodnutí působí na hmotněprávní vztahy. S takto vymezeným konstitutivním rozhodnutím zkoumá podmínky pro konání řízení, resp. povinnosti, které musí dotčená strana splnit, aby bylo vůbec možné požadovat po soudu změnu či zrušení závazku. Soud bude tyto skutečnosti zjišťovat dokazováním, přičemž významnou roli bude hrát dokazování negativní skutečnosti. Pokud bude mít soud všechny podmínky pro vydání rozhodnutí za splněné, bude na jeho uvážení, jakým způsobem dosavadní vztah vypořádá. V tomto ohledu tedy nebude vázán návrhem dotčené strany, přičemž to platí i pro řádné a mimořádné opravné prostředky. Zákon tedy v případě konstitutivního rozhodnutí ponechává soudu značnou míru diskrece. Avšak co do předmětu řízení bude soud vždy rozhodovat jen v rozsahu vymezeném navrhovatelem, v tomto tedy bude záležet na dotčené straně, jak široce předmět řízení vymezí. Následně je předmětem zkoumání způsob meritorního rozhodnutí a jeho účinky na hmotněprávní vztahy. Ačkoliv se jedná o otázku teoretickou, bylo mým cílem poukázat na to, že nelze nahlížet na konstitutivní rozhodnutí dogmaticky a přisuzovat mu výlučně účinky ex nunc, ale že v určitých případech je logické a dokonce nutné, aby byly konstitutivnímu rozhodnutí přiznány účinky ex tunc. Nakonec je předmětem zkoumání též specifická povaha rozhodnutí vzhledem k právní moci a vykonatelnosti. Povaha konstitutivního rozhodnutí sama o sobě nezaručuje ty vlastnosti, kterými je vybavena právní moc, i konstitutivní rozhodnutí tedy musí nabývat právní moci. Nabytí vykonatelnosti konstitutivního rozhodnutí pak může mít různé následky, a to v závislosti na tom, jakým způsobem soud rozhodne. V některých případech bude mít rozhodnutí pouze povahu nově nastoleného závazku, který bude splatný teprve v budoucnosti, v některých případech však může být i konstitutivní rozhodnutí, vydané z důvodu podstatné změny okolností, exekučním titulem. Klíčová slova: konstitutivní rozhodnutí civilní 61
Abstract v angličtině:
Judgment in the case of hardship Abstract The thesis deals with the judgment in civil proceedings, issued as a result of a severe change in circumstances (hardship) under § 1765 and § 1766 of Act No. 89/2012, The Civil Code. In the absence of jurisprudence, the thesis presents its own outlook on the issue. First of all, the thesis examines on a purely theoretical basis the differences between a judgment that changes (or terminates) the contract so the contractual rights and duties are distributed fairly again, and a declaratory judgment that only finds out if the parties are contractually obliged. After this differenciation there should be no doubt how both of these judgments affect relations between the contracting parties. The thesis afterwards examines the conditions for conducting proceedings, i.e. obligations that a party must meet in order to be entitled to request a change or termination of the contract by the court. The court will ascertain these conditions were met by the disadvantaged party, while the burden of proof is on the disadvantaged party. Proving of a negative plays significant role in the proceeding. If the court finds all the conditions fulfilled, it will be at its discretion how it will settle the disputed contract, and in this respect will not be bound by the petition of the disadvantaged party. This also applies for the appellate courts. Thus, in the case of hardship, the law provides the court with a considerable degree of discretion. However, as to the subject-matter of the proceedings, the court will always rule only to the extent defined by the plaintiff, so it will depend on the disadvantaged party how broadly the subject-matter of the proceedings is going to be in the first place. Subsequently, the judgment itself and its effects on relations between the parties are examined. Although this is a theoretical question, my aim was to point out that it should not be viewed dogmatically i.e. the judgment does not carry strictly ex nunc effects, but that in certain cases, it is logical and even necessary that the judgment should be granted ex tunc effects. Finally, the specific nature of the judgment in regard to legal force and enforceability is also examined. The nature of a judgment does not in itself guarantee the qualities which are bound to legal force, and therefore every judgment must come into force. The enforcement of a judgment can have different consequences depending on how the court rules. In some cases, the judgment will solely have the effect of newly established contract, in some cases the judgment will include enforceable rights and duties taking into account the previous contract. Klíčová slova: civil proceedings hardship 62
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Kvapil 794 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Kvapil 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Kvapil 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB