velikost textu

Výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních
Název v angličtině:
Enforcement of judgments in family cases
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavla Brhlíková
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D.
Id práce:
195760
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rodinné právo, Nezletilé dítě, Výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních, Zvláštní řízení soudní, Domácí násilí, Péče o nezletilé děti, Předběžné opatření, Výživné
Klíčová slova v angličtině:
Family law, Minor, Enforcement of judgments in family cases, Special court proceedings, Domestic Violence, Custody of a child, Preliminary ruling, Maintenance
Abstrakt:
ABSTRAKT Problematika výkonu rozhodnutí ve věcech rodinněprávních má specifickou povahu a od výkonu ostatních občanskoprávních rozhodnutí se liší zvláštní právní úpravou (obsaženou v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních), a povahou předmětu výkonu rozhodnutí, kterými jsou osoby, zejména pak nezletilé děti, a nikoli peněžitá či nepeněžitá plnění jako v ostatních případech výkonu rozhodnutí. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného byl přijat nový zákon, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který obsahuje zvláštní právní úpravu výkonu rozhodnutí ve věcech ochrany proti domácího násilí a ve věcech péče soudu o nezletilé. Zároveň došlo k novelizaci zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, který je vůči zákonu o zvláštních řízeních soudních subsidiární. Tato práce se věnuje zvláštním postupům při výkonu rozhodnutí ve věcech rodinněprávních, jejichž úpravu nalezneme v části druhé hlavě páté zákona o zvláštních řízeních soudních. V první kapitole se práce věnuje problematice civilního řízení, dále řízení vykonávacímu a výkonu rozhodnutí, s důrazem na jeho vývoj, principy, funkce a právní úpravu. Druhá kapitola je zaměřena na výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních a na jeho specifika. Třetí kapitola je věnována tématu domácího násilí, institutu vykázání, předběžnému opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí a jeho výkonu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé, včetně zvláštního předběžného opatření a výkonu rozhodnutí ve věcech výživného. Cílem práce je popsat a prokázat důležitost zvláštního zřetele na ochranu rodiny, nezletilých dětí a osob ohrožených domácím násilím, zejména prostřednictvím soukromoprávní úpravy, a dále upozornit na specifika jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí ve věcech rodinněprávních.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The issue of the enforcement of judgments in family cases is of a specific nature and differs from the enforcement of other civil law decisions by the specific legal regulation and the nature of the subject matter of the enforcement of decisions, where the subject matter are persons, especially minors, and not thed pecuniary and non-pecuniary performance as in other cases of enforcement. In connection with the recodification of private substantive law, a new Act No. 292/2013 Coll., on Special court proceedings, which contains special legal regulations on the enforcement of judgments in matters of protection against domestic violence and in matters of custody of minors, was adopted. At the same time, Act No. 99/1963 Coll., The Code of Civil Procedure, was novelized and remained a subsidiary act. This thesis deals with special procedures for the enforcement of judgements in family cases, which we find in the second part of the fifth section of the Special court proceedings Act. In the first chapter, the thesis deals with the issue of civil proceedings, the enforcement proceedings and execution of decisions, with emphasis on its development, principles, functions and legal regulations. The second chapter focuses on the enforcement of judgements in family cases and on their specifics. The third chapter is devoted to the topic of domestic violence and to the Police Eviction Instrument and the Special Preliminary ruling on the Protection against Domestic Violence The fourth chapter focuses on the enforcement of judgments on custody of minors, on the Special Preliminary ruling on the Child Custody. and enforcement of maintenance decisions. The aim of the thesis is to describe and demonstrate the importance of special attention to the protection of the family, minors and persons threatened by domestic violence, especially through private law, and to draw attention to the specificities of enforcing the decisions in family law cases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Brhlíková 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Brhlíková 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Brhlíková 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB