velikost textu

Jednání v civilním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jednání v civilním řízení
Název v angličtině:
Hearing in the civil proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lenka Tomešová
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D.
Id práce:
195758
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zásady jednání, průběh jednání ve sporném řízení, průběh jednání v nesporném řízení.
Klíčová slova v angličtině:
Principles of hearing, course of hearing in adversarial proceedings, course of hearing in inquisitorial proceedings.
Abstrakt:
Jednání v civilním řízení – Abstrakt Diplomová práce se zabývá průběhem jednání od jeho nařízení, přes zahájení až ke skončení a vydání rozhodnutí ve věci samé, jelikož pouze správně proběhlé jednání je zárukou spravedlivého a úplného projednání věci bez průtahů. Zároveň je v práci věnována pozornost zásadám, které se týkají jednání a jejichž dodržováním je zajištěno právo účastníků na spravedlivý proces. Práce se bude zabývat průběhem jednání jak v řízeních sporných, tak i v řízeních nesporných. V první kapitole je definován pojem civilního řízení a pojem jednání. Dále je uvedeno, kým je jednání řízeno. Druhá kapitola pojednává o zásadách jednání, které jsou součástí práva na spravedlivý proces. Jedná se o zásadu veřejnosti, ústnosti a přímosti. U zásady veřejnosti je jistý prostor věnován důvodům, pro které je možné z jednání zcela nebo částečně vyloučit veřejnost. Kapitola se rovněž zabývá možnostmi k zabezpečení důstojného a nerušeného průběhu jednání, včetně způsobů a omezení pořizování zvukových a obrazových záznamů a přenosů z jednání. Nejdelší a nejobsáhlejší kapitolou v práci je kapitola třetí, v níž jsou podrobně analyzovány jednotlivé částí jednání ve sporném řízení, a to od nařízení jednání (včetně specifikace důvodů, pro které není nutné jednání nařizovat). Dále jsou zde uvedeny náležitosti předvolání a jeho doručení a postup po nařízení jednání do jeho zahájení. Práce se také věnuje zahájení jednání a jeho průběhu (včetně přednesu žalobních návrhů, poučení osob, koncentrace řízení, dokazování a dalších úkonů), až po skončení jednání a vyhlášení rozhodnutí ve věci samé. Pozornost je věnována také odročení jednání. V kapitole druhé a třetí je srovnávána současná právní úprava, obsažená v OSŘ, s navrhovanou změnou, upravenou ve Věcném záměru civilního řádu soudního. Poslední kapitola je zaměřena pouze na rozdíly v průběhu jednání v řízeních nesporných, jelikož větší část jednání probíhá, jak v řízeních sporných, tak nesporných, podobně. Klíčová slova Zásady jednání, průběh jednání ve sporném řízení, průběh jednání v nesporném řízení.
Abstract v angličtině:
Hearing in the civil proceedings – Abstract The diploma thesis deals with the course of hearing from its order, through the initiation to the end and issuance of the decision on the merits, since only properly run hearing is a guarantee of fair and complete hearing on the merits without delay. At the same time, the thesis pays attention to the principles that relate to hearing and whose observance ensures the participants right to a fair trial. The thesis will deal with the course of hearing both in adversarial and inquisitorial proceedings. The first chapter defines the concept of civil proceedings, hearing, and it is consequently stated by whom the proceedings are governed. The second chapter discusses the principles of hearing that are part of the right to a fair trial. It is a principle of public, oral and straightforward. When dealing with the principle of public, there is a certain amount of space devoted to the reasons for which the public can be absolutely or partially excluded from the hearing. The chapter also deals with the possibilities to ensure a dignified and undisturbed course of hearing, including ways and restrictions on the acquisition of audio and video recordings and transmissions from hearings. The longest and the most comprehensive chapter in the thesis is the third chapter, in which the individual parts of the hearing in the disputed proceedings are analysed in detail, from the order of the hearing (including the specification of the reasons for not requiring a hearing), the writ od summons and its delivery and also course of hearing after its order till initiation. The thesis also deals with the initiation of hearing and its course (including presentation of petitions, instruction of persons, concentration of proceedings, taking of evidence including other writs) after the conclusion of the hearing and the declaration of the merits. Attention is also paid to adjournment of hearing. In the second and third chapters, the current legislation, contained in the Civil procedure Code, is compared with the proposed amendment, modified in the Factual Intention of the Civil Procedure Code. Last chapter focuses only on the differences in the course of the hearing in the inquisitorial proceedings, since the greater part of the proceedings is taking place, both in adversarial and inquisitorial proceedings, similarly. Key words Principles of hearing, course of hearing in adversarial proceedings, course of hearing in inquisitorial proceedings. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Tomešová 736 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Tomešová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Tomešová 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB