velikost textu

Smírčí řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smírčí řízení
Název v angličtině:
Consiliation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Hospodka
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D.
Id práce:
195757
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
smírčí řízení, soudní smír, mediace
Klíčová slova v angličtině:
conciliation, court settlement, mediation
Abstrakt:
Abstrakt a klí ová slova Smír í ízení Abstrakt Tato diplomová práce je v nována podrobnému rozboru problematiky smír ího řízení, které lze považovat za jednu z alternativních metod řešení spor a jež se od ostatních metod podstatn liší ú astí soudu při snaze o nalezení dohody. Práce je len na na tyři ásti. První z nich se v nuje vymezení pojmu smír ího řízení i soudního smíru ve smyslu § 99 OS , nebo a se jedná o institut jiný, se smír ím řízením je jeho úprava do nemalé míry provázána. Druhá ást přibližuje umíst ní institutu smíru v rámci civilního procesu a také se zabývá exkursem do historie smíru. Ve třetí ásti se pak řeší otázky praktické využitelnosti smír ího řízení. Pozornost je v nována i jeho subjekt m, podrobnému rozboru fází řízení, jaké u tohoto právního institutu existují možnosti ohledn opravných prostředk nebo otázce ú ink schválení smíru. Kone n tvrtá ást se zamř uje na komparaci stávajícího stavu problematiky smíru s jeho koncepcí ve v cném zám ru k novému Civilnímu řádu soudnímu. Primárn je při zpracování práce využito metod deskriptivní a analytické, áste n i metody komparativní. Cílem práce je podrobný rozbor popsané problematiky, s d razem na to, jakým zp sobem již bylo ve smír ích řízeních rozhodováno soudy. Záv rem lze říci, že institut smíru je velmi užite ným nástrojem civilního procesního práva. Jeho využití je však relativn nízké. Pří iny tohoto stavu m žeme hledat v lidském faktoru, jelikož z pozice advokáta nemusí být snaha o nalezení rychlého řešení tou finan n nejzajímav jší možností. Za jeden z nedostatk sou asné úpravy lze do jisté míry považovat skute nost, že nijak neupravuje lh ty, v nichž je nutno pokus o smír provést. Je na Ministerstvu spravedlnosti, aby se pokusilo o objasn ní pří in tohoto stavu. Dále si myslím, že by stálo za úvahu zakomponovat do návrhu nové úpravy civilního procesu povinnost, pokusit se o smírné řešení v ci před podáním žaloby a to u případ , kde se jedná o zanedbatelné finan ní ástky. Klí ová slova: Smír í řízení, soudní smír, mediace
Abstract v angličtině:
Conciliation Abstract This diploma thesis is devoted to a detailed analysis of the issue of conciliation, which can be considered as one of the alternative methods of dispute resolution and differs significantly from other methods by participation of the court in seeking agreement. The thesis is divided into four parts. The first one deals with the definition of the term conciliation or court settlement within the meaning of § 99 of the Civil Procedure Code, although the institute is different, the conciliation procedure is largely interlinked. The second part describes the location of the reconciliation institute within the civil process and also deals with the excursion into the history of reconciliation. The third part deals with the practical applicability of the conciliation procedure. Attention is also given to its subjects, a detailed analysis of the phases of the proceedings, the possibilities of remedy or the question of the effects of reconciliation. Finally, the fourth part focuses on the comparison of the current state of reconciliation with its concept in a substantive intent to the new Civil Judicial Code. Primarily, descriptive and analytical methods, in part also comparative methods, are used in the work. The aim of the thesis is a detailed analysis of the described problems, with an emphasis on how the courts have already been decided in conciliation. In conclusion, the Institute of Reconciliation is a very useful instrument of civil procedural law. However, its use is relatively low. The causes of this state can be found in the human factor, as from the position of a lawyer, the effort to find a quick solution may not be the most financially attractive option. One of the shortcomings of the current version can be to a certain extent the fact that it does not regulate the deadlines in which an attempt to make peace must be made. It is up to the Ministry of Justice to try to explain the causes of this state. Furthermore, I think it would be worthwhile to incorporate the obligation in the draft of the new civil procedure, to try to settle the matter before bringing an action, in cases where it is a negligible amount of money. Key words: conciliation, court settlement, mediation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Hospodka 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Hospodka 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Hospodka 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 314 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB