velikost textu

Změna žaloby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změna žaloby
Název v angličtině:
Amendment of Statement of Claim
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniel Urban
Vedoucí:
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Oponent:
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Id práce:
195754
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
změna žaloby, předmět řízení, přípustnost
Klíčová slova v angličtině:
amendment of statement of claim, merits of the case, admissibility
Abstrakt:
Změna žaloby Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá změnou žaloby, tedy jedním z procesních, dispozičních úkonů žalobce v civilním soudním řízení. Zkoumá změnu žaloby ve vztahu k civilnímu spornému řízení a činí tak na podkladě poznatků teoretických, doktrinálních i praktických, tedy rozhodovací praxe soudů. Změna žaloby patří mezi základní právní instituty civilního procesu a neodmyslitelně souvisí se zásadou dispoziční, projednací, ale též s předmětem řízení jako takovým. Dává žalobci možnost disponovat s předmětem řízení po zahájení řízení a upravovat tak svůj procesní nárok. Tato diplomová práce si v této zásadní době, kdy český civilní proces stojí před rekodifikací, pokládá zásadní otázku, zda je současná právní úprava změny žaloby, doslova legislativně změny návrhu, uspokojivá, či zda je změna žaloby tím právním institutem, který ke zmíněné rekodifikaci vyhlíží s vidinou lepší budoucí úpravy. Tuto otázku podrobuje práce zkoumání zejména co do přípustnosti změny žaloby, dále co do její souvislosti s předmětem řízení, jelikož změna žaloby je změnou předmětu řízení. Tato práce však neponechává stranou ani dílčí otázky se změnou žaloby související, ať se jedná o souvislosti s řízením odvolacím, se zákonnou koncentrací řízení či s řízením, v němž soud není vázán návrhy účastníků. Závěry, ke kterým práce dochází, pak nejsou vystavěny pouze na rozboru či kritice současné právní úpravy, vycházejí též ze znalosti a z podaného výkladu o právních úpravách dob minulých, zejména pak z právní úpravy účinné v první polovině 20. století, která je inspirativní do dnešní doby. Práce nemůže též nereagovat na současnou diskusi o věcném záměru nového civilního řádu soudního, k jehož návrhu na novou právní úpravu změny žaloby se též vyslovuje. Ačkoli odpověď na v této práci položenou otázku není snadné vyjádřit v několika řádcích, lze obecně konstatovat, že práce dochází spíše ke kritickému pohledu na současnou právní úpravu změny žaloby, ačkoli konstatuje její funkčnost (i díky značenému historickému zakotvení). Kritice je podrobena zejména absence vymezení změny žaloby v legislativním textu, potažmo absence alespoň takového vymezení negativního. Stejně tomu je s významnou pozicí a rolí soudu, přetrvávající ještě z dob před rokem 1989, která neodpovídá zásadě dispoziční, jak ji chápeme v moderním civilní procesu. Dodejme snad jen, že budoucí právní úprava by měla oba tyto kriticky vnímané aspekty změny žaloby odstranit. Klíčová slova: změna žaloby, předmět řízení, přípustnost
Abstract v angličtině:
Amendment of Statement of Claim Abstract The topic of this thesis is the amendment of the statement of claim, which is one of acts the plaintiff may do at civil judicial proceedings to modify the merits being tried in court. Based on the theoretical, doctrinal and practical knowledge, including case law, the amendment of the statement of claim is looked into in relation to civil contentious proceedings. The amendment of the statement of claim is one of the fundamental legal institutes of the civil procedure and is inherently connected with the principle of delimitation of the subject-matter of a case, the principle to try, and also with the actual merits of the case. It gives the plaintiff a chance to alter the merits in the course of the trial and to modify what is sought by the plaintiff in court. In this important era of upcoming recodification of the Czech civil procedure, this thesis addresses the essential issue of whether the present legal regulation of the amendment of statement of claim, in legislation called “amendment of the petition”, is satisfactory or whether the amendment of the statement of the claim is the legal institute awaiting the recodification with a hope for its better legal regulation in the future. This issue is analysed in the thesis especially as for the admissibility of the amendment of the statement of claim and as for its connection with the merits of the case, as the amendment of the statement of claim actually means an alteration of the merits of the case. However, this thesis does not omit either the partial issues connected with the amendment of the statement of claim, namely the connections with appellate proceedings, with summary proceedings or with proceedings where parties´ motions are not binding upon the court. Conclusions stated in this thesis are based not just on an analysis or criticism of the present legal regulation, but also on the knowledge and interpretations of legal regulations of the past, especially on the inspiring legal regulation which was in force in the first half of the twentieth century. The thesis can neither omit the present discussions about the draft of the new civil procedure code and it comments the new regulation of the amendment of statement of claim as proposed therein. The answer to the question asked in this thesis is not easy to express in a couple of lines, nevertheless it can be said in general that the thesis comes to a rather a critical view of the present legal regulation of the amendment of the statement of claim, although it admits that it works (also thanks to the aforementioned historical roots). What is criticized is especially the absence of the definition of the amendment of the statement of claim in legislation, or at least the absence of limitation thereof. The same problem is with the too strong position and role of the court, surviving still from the times before 1989, which does not correspond with the modern civil-process principle under which the parties may delimit the subject-matter of the case. It remains just to be added that both these critically perceived aspects of the amendment of the statement of claim should be removed by the upcoming legal regulation. Key words: amendment of statement of claim, merits of the case, admissibility
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Urban 746 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Urban 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Urban 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 396 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB