velikost textu

Vedlejší intervence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vedlejší intervence
Název v angličtině:
Secondary intervention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Hrma
Vedoucí:
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Oponent:
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Id práce:
195744
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vedlejší intervence, sporné řízení, civilní řízení
Klíčová slova v angličtině:
secondary intervention, adversarial procedure, civil procedure
Abstrakt:
Abstrakt Vedlejší intervence Diplomová práce se věnuje institutu vedlejší intervence, jeho definici, problematice výkladu ustanovení upravující vedlejší intervenci a porovnání s rakouskou právní úpravou. První kapitola obecně definuje účastenství, zejména způsobilost být účastníkem řízení či procesní způsobilost. Dále obsahuje stručnou definici hlavní intervence a její rozdíly oproti vedlejší intervenci. Následující kapitola pojednává a vývoji právní úpravy tohoto institutu. Třetí kapitola definuje vedlejší intervenci a její přípustnost, tzn. veškeré podmínky, které musí být splněny, aby mohlo dojít ke vstupu vedlejšího intervenienta do řízení. Jádrem diplomové práce je čtvrtá kapitola, kde se autor snaží vystihnout hlavní problémy právní úpravy, zejména a nikoli jen postavení vedlejšího intervenienta v řízení před soudem prvního stupně či v řízení o opravných prostředích. Předposlední kapitola přibližuje chystané změny v úpravě vedlejší intervence v připravovaném civilním řádu soudním. V závěrečné kapitole autor stručně porovnává českou právní úpravu s rakouskou právní úpravou. Výsledkem studia toho institutu je zjištění, že stručnost právní úpravy vedlejší intervence způsobuje výkladové problémy, kdy v různých řízeních dospívá soud k odlišným závěrům. Změnu by mohla přinést chystaná rekodifikace, které se mimo jiné inspiruje rakouskou právní úpravou, která je oproti naší rozsáhlejší a podrobnější.
Abstract v angličtině:
Abstract Secondary intervention The diploma thesis deals with the concept of secondary intervention, its definition, the issue of interpretation of the provision governing secondary intervention and comparison with Austrian legislation. The first chapter generally defines participation, in particular the capacity to be a party to proceedings or procedural capacity. It also contains a brief definition of the main intervention and its differences from the secondary intervention. The following chapter deals with the development of the legal regulations of this institute. The third chapter defines secondary intervention and its admissibility; any conditions which must be satisfied in order for the intervener to intervene in the proceedings. The core of the thesis is the fourth chapter, where the author tries to describe the main problems of the legal regulation, especially and not only the position of secondary intervention in proceedings before the court of first instance or in proceedings on remedies. The penultimate chapter describes forthcoming changes in the regulation of secondary intervention in the upcoming Civil Procedure Code. In the final chapter the author briefly compares the Czech legislation with the Austrian legislation. The outcome of studying this institute is a conclusion that the brevity of the secondary intervention legislation gives rise to problems of interpretation where the court reaches different conclusions in different proceedings. The planned recodification, which is, inter alia, inspired by Austrian legislation, which is more extensive and detailed than ours, could bring a change.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Hrma 807 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Hrma 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Hrma 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 396 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB