velikost textu

Zjištění úrovně pohybových schopností u sportujících a nesportujících dětí na 2. stupni základní školy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zjištění úrovně pohybových schopností u sportujících a nesportujících dětí na 2. stupni základní školy.
Název v angličtině:
Determination of the level of physical abilities in sporting and nonporting children in the 2nd grade of elementary school.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Iveta Císařová
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
Mgr. Martin Pádivý
Id práce:
195740
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — tělesná výchova (N BI-TV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dítě, škola pohybové schopnosti
Klíčová slova v angličtině:
child, school, physical abilities
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem diplomové práce je zjištění úrovně pohybových schopností u sportujících a nesportujících dětí na 2. stupni základní školy. Na základě osmi zvolených standardizovaných testů zjistíme požadovanou úroveň pohybových schopností a hlavně skutečný rozdíl mezi sportujícími a nesportujícími dětmi. V teoretické části práce se zabývám charakteristikou jednotlivých pohybových schopností, sportujícími a nesportujícími dětmi v současné době. Ve výzkumné části jsem pomocí motorických testů testovala 80 dětí 2. stupně základní školy a na základě metody dotazování jsem zjistila míru sportujících a nesportujících dětí. Výsledky pohybových testů a dotazníku byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny. KLÍČOVÁ SLOVA Pohybové schopnosti, vytrvalost, rychlost, síla, obratnost, sportující a nesportující děti
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this diploma thesis is to find out the level of motoric abilities in sports and non- sporting children at the 2nd level of elementary school. Based on eight selected standardized tests, we find the required level of motor skills and, above all, the real difference between sports and non-sporting children. In the theoretical part I deal with the characteristics of individual motor abilities, sports and non-sporting children at present days. In the research part I tested 80 children of elementary school by motor tests and based on the questioning method I found out the rate of sports and non-sporting children. The results of the movement tests and the questionnaire were statistically processed and evaluated. KEYWORDS Motor skills and abilities, endurance, speed, strenght, coordination, sporting and non sporting chil
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Iveta Císařová 732 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Iveta Císařová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Iveta Císařová 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 419 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pádivý 505 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 152 kB