velikost textu

Vztah mezi územním plánem a strategickým plánem - případová studie města Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah mezi územním plánem a strategickým plánem - případová studie města Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice
Název v angličtině:
The relationship between physical and strategic plan - case study of Třeboň, Jindřichův Hradec and Dačice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Masojídková
Vedoucí:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Aleš Bělohradský, M.Sc.
Id práce:
195737
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
územní plán, strategický plán, rozvoj obce, regionální rozvoj
Klíčová slova v angličtině:
physical plan, strategic plan, development of the municipality, regional development
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se v obecné rovině zaměřuje na vztah územního a strategického plánování. V teoretické části se práce zabývá rozvojem obce a nástroji, kterými může být rozvoj dosažen. Práce označuje za dva nejdůležitější nástroje územního rozvoje na lokální úrovni územní a strategický plán. V práci jsou oba dokumenty stručně charakterizovány, jsou diskutovány jejich cíle a také odlišnosti. Samostatně jsou zdůrazněny teoretické modely vzájemných vztahů. V praktické části se bakalářská práce zabývá hodnocením vztahu územního a strategického plánu ve třech vybraných městech – Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice. Hodnocení je provedeno pomocí analýzy a komparace dokumentů dle stanovených kritérií, kterými je prověřena míra spolupráce a celkové propojení plánovacích dokumentů. Práce sleduje, jaké cíle jsou v obou dokumentech stanoveny, provázanost obsahu, proces projednávání a schvalování, časový rámec i souslednost obou dokumentů a realizaci konkrétních záměrů. Výsledkem práce je potvrzení vzájemné provázanosti dokumentů i stanovených hypotéz. Klíčová slova: územní plán; strategický plán; rozvoj obce; regionální rozvoj
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis focuses on the relationship between physical planning and strategic planning. In the theoretical part, the thesis deals with the development of the municipality and the tools which can be used to achieve it. The thesis identifies physical and strategic plan as the two most important tools of local development. The both documents are briefly characterized, also their aims and differences are discussed. Theoretical models of mutual relations between documents are introduced separately. In the practical part, the bachelor thesis deals with evaluation of the relationship of the physical and strategic plan in three selected towns - Třeboň, Jindřichův Hradec and Dačice. The evaluation is realized by analysing and comparing documents according to determined criteria, which verify the rate of cooperation and general connection of documents. The thesis deals with the priorities determined in both documents, the connection of general content, the process of creation and approval of documents, the time sequence of both documents and the realization of the concrete intentions. The result of the thesis is confirmation of the interconnections of the documents and the determined hypotheses. Keywords: physical plan; strategic plan; development of the municipality; regional development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Masojídková 3.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Masojídková 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Masojídková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 417 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Aleš Bělohradský, M.Sc. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Vít Jančák, Ph.D. 152 kB