velikost textu

Prostředí Biland ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostředí Biland ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ
Název v angličtině:
The environment Biland in teaching mathematics in primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Vybíralová
Vedoucí:
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Id práce:
195736
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prostředí Biland, gradované úlohy, číslo jako veličina, poziční soustava, dvojková soustava, řešitelské strategie
Klíčová slova v angličtině:
the environment Biland, graduated problems, number as a magnitude, place-value system, binary system, solving strategies
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce pojednává o didaktickém matematickém prostředí Biland. Teoretická část práce nejprve vymezuje dvě protipólní pojetí výuky, transmisivní a konstruktivistické, a posléze je porovnává. Dále se v rámci konstruktivistického stylu se zaměřuje na Hejného metodu výuky matematiky a definuje dva základní pilíře této koncepce. Prvním z nich je osobnost učitele, druhým pilířem je obsah, jež je žákům zprostředkováván skrze matematická didaktická prostředí. Práce představuje prostředí Biland, popisuje, na jakém matematickém základě je postaveno, a ukazuje tak, proč má své místo ve výuce matematiky. Odpovídá na otázku, v čem je prospěšná výuka různých číselných soustav v matematice, a proto také nabízí pohled na historický vývoj číselných soustav. Kromě toho práce mapuje jednotlivé úlohy pro druhý a třetí ročník v učebnicích matematiky Hejný a kol. od nakladatelství FRAUS. Stěžejním cílem empirické části je představit přípravu a realizaci konstruktivistického zavedení prostředí Biland, jež bylo uskutečněno ve dvou experimentech a zaznamenáno do protokolů. Po realizaci proběhla analýza jednotlivých protokolů, která pomohla porozumět problematice prostředí Biland. Jako další cíl si práce stanovuje analýzu žákovských řešení v pracovních listech, jež byly žákům v návaznosti na experimenty rozdány. Posledním cílem práce byla realizace dotazníkového šetření mezi učiteli, které zjišťuje vztah učitelů k tomuto prostředí, a jeho následné vyhodnocení. KLÍČOVÁ SLOVA prostředí Biland, číslo jako veličina, poziční soustava, dvojková soustava, řešitelské strategie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the topic of a didactic mathematical environment Biland. The theoretical part is concerned with the definition of two opposite educational styles, transmissive and constructivist, and their comparison. Within the constructivist educational style, it is also focused on The Hejný’s method, and it defines the two basic pillars of this conception. The first pillar is the personality of the teacher and the other one is the mathematical content, which is provided by different mathematical environments. This diploma thesis introduces the environment Biland, describes on which mathematical basis it stands on and shows why should be Biland included into the teaching of mathematics. It answers the question of importancy of teaching also non-base ten systems and therefore it describes the history of place-value system. It also studies the tasks in contemporary textbooks of mathematics for primary schools by Hejný et al. published by publishing house FRAUS. The practical part includes the preparation and implementation of experiments in which the new environment Biland was introduced to the pupils. The experiments were recorded into protocols, followed by analysis. Another aim of the practical part was creation of worksheets for the pupils which were handed out after the experiments and the pupils’ solving strategies were analysed. The last part of the practical section was creation, distribution and evaluation organization of a questionnaire detecting teachers’ attitude to the environment Biland. KEYWORDS the environment Biland, number as a magnitude, place-value system, binary system, solving strategies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Vybíralová 4.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Vybíralová 696 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Vybíralová 259 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Vybíralová 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 152 kB