velikost textu

Molekulární mechanismus štěpení mikrotubulů kataninem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární mechanismus štěpení mikrotubulů kataninem
Název v angličtině:
Molecular mechanism of microtubule severing by katanin
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Roman Podhájecký
Vedoucí:
RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
Id práce:
195716
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cytoskelet, přetváření mikrotubulárních sítí, mikrotubuly, enzymy rozdělující mikrotubuly, katanin
Klíčová slova v angličtině:
cytoskeleton, remodelling of microtubule networks, microtubules, microtubule severing enzymes, katanin
Abstrakt:
Mikrotubulový cytoskelet je dynamická filamentární síť , jejíž remodelace je klíčová pro důležité buněčné procesy, jako je buněčná motilita nebo buněčné dělení. Tato remodelace je vysoce závislá na mikrotubul-asociovaných protei- nech, které mohou přetvářet jednotlivé miktotubuly. Jedním z nich je i katanin. Katanin je mikrotubul-asociovaný protein, který za hydrolýzy ATP štěpí mikrotu- buly. Tato vlastnost umožňuje rychlou remodelaci mikrotubulové sítě díky rychlé amplifikaci celkového počtu mikrotubulů nebo jejich rychlé degradaci. Mechanis- mus a regulace aktivity kataninu jsou v posleních letech hojně diskutovány. V teto práci se pokusím popsat princip štěpení mikrotubulů a regulaci aktivity kataninu na molekulární úrovni. Klíčová slova: cytoskelet, remodelace mikrotubulových sítí, mikrotubuly, enzymy štěpící mikro- tubuly, katanin 1
Abstract v angličtině:
Microtubule cytoskeleton is a dynamic filamentous network, whose reorga- nization underpins important cellular processes, such as cell motility or cell di- vision. This remodeling highly depends on microtubule-associated proteins that can remodel individual microtubules, such as katanin. Katanin is a microtubule- associated protein that employs ATP hydrolysis to sever microtubules. This function can rapidly reorganize microtubule networks by providing fast amplification of the microtubule polymer number as well as microtubule fast degradation. The exact mechanism of microtubule severing and its regulation by katanin is largely dis- cussed nowadays. In this project I would like to describe katanin’s mechanism of action and its regulation on a molecular level. Key words: cytoskeleton, remodelling of microtubule networks, microtubules, microtubule se- vering enzymes, katanin 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Roman Podhájecký 8.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Roman Podhájecký 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Roman Podhájecký 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 152 kB