velikost textu

Úprava Dublinského systému v rámci azylového práva EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úprava Dublinského systému v rámci azylového práva EU
Název v angličtině:
The Dublin system regulated in terms of EU asylum law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Karolína Placzeková
Vedoucí:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Id práce:
195705
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
azylové právo EU, Dublinský systém, stálý relokační mechanismus
Klíčová slova v angličtině:
EU Asylum law, Dublin system, permanent relocation mechanism
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá stěžejní úpravou Evropské unie v oblasti azylového práva, která zaznamenala značné změny a prošla v nedávné době zatěžkávací zkouškou v podobě tzv. migrační krize. Tento jev zatřásl základy společného postupu členských států v oblasti azylového práva a ochrany hranic a ohrozil budoucnost Dublinského systému. I přes značný odpor států k relokačním opatřením či jinak tzv. povinným kvótám, ty se staly jedním z hlavních nových nástrojů řešení situace. Otázkou zůstává, zda jde o krok správným směrem, a navrhovaný stálý relokační mechanismus pomůže krizi řešit spolu s dalšími navrhovanými sekundárními právními akty v oblasti azylu, či krizi dále prohloubí. Důležité je hodnocení současné situace a plnění cílů, které byly pro Dublinský systém vytyčeny, a to především zamezení tzv. asylum shoppingu a druhotných pohybů žadatelů o azyl, rovné zacházení s nimi, a azylové právo EU by v souladu s dodržováním principu solidarity mělo vést ke spravedlivějšímu sdílení odpovědnosti mezi členskými státy. Diplomová práce je rozdělena do 3 hlavních kapitol. První kapitola je věnována vymezení azylového práva EU a to včetně popsání jeho vzniku a vývoje v rámci Prostoru svobody, bezpečnosti a práva, dále jeho vymezení vůči právu migračnímu a souvislost se Schengenským systémem a jeho vlastními nástroji. V druhé kapitole jsou dále komentovány jednotlivé nástroje azylového práva EU. Páteří systému byly především tzv. azylové směrnice – recepční směrnice, kvalifikační směrnice a procedurální směrnice, dále diskutované Dublinské nařízení a nařízení EURODAC. V reakci na migrační krizi a zjištěné nedostatky evropské úpravy na což upozornila Komise v roce 2015 v rámci Evropského programu pro migraci, se hlavní strategií pro řešení hromadného přílivu osob a zacházení s nimi stala snaha o vytvoření nových, vylepšených legislativních instrumentů, které byly předloženy v rámci dvou balíčků legislativních návrhů v květnu a červenci 2016. V této části práce jsou diskutovány změny týkající se především směrnic, ze kterých se vesměs stanou nařízení, od čehož si EU slibuje větší sjednocení postupů v rámci Společného evropského azylového systému („SEAS“). Poslední kapitoly jsou věnovány samotnému Dublinskému nařízení a jeho změnám, včetně nástroje, který má nahrazovat jeho fungování v nouzových podmínkách. Tím byly v minulosti již dva tzv. ad hoc mechanismy, které již pozbyly platnost, a nově, stálý krizový relokační mechanismus, který je přímou novelou dublinského nařízení. Kromě zkoumání současné verze a tzv. Dublinu IV je věnován prostor i hodnocení funkčnosti Dublinského systému a zvažování dalších možných perspektiv.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is dealing with crucial legislation of European Union in the area of asylum law, which came across considerable changes and undergone recently a sustainability test in form of so-called migration crisis. This phenomenon challenged (undermined) the foundations of common action of member states in field of asylum law and border control and could jeopardise the future of Dublin system. Despite the considerable resistance of member states to relocation mechanisms or in other words so-called mandatory quotas, these became one of the main instruments to resolve the current situation. The question remains, if this represents a step in the right direction and the proposed permanent relocation mechanism will help in dealing with crisis, side to side with further proposed secondary legislation in field of asylum law, or will deepen it. Vital is the evaluation of the current situation and to meet the objectives set out for the Dublin system, namely, in particular prevention of so-called asylum shopping and secondary movements of asylum seekers, equal treatment and non-discrimination and asylum law should as well lead to fairer liability distribution in accordance with adherence to principle of solidarity among member states. Thesis comprises of 3 main chapters. In the first chapter, attention is paid to defining and limitations of asylum law of EU including description of its origin and development within the Area of Freedom, Security and Justice, and also the classification of the borderline with migration law and link to Schengen system and its own legal instruments. The backbone of the system were i.a. so-called asylum directives – reception directive, qualification directive and procedural directive, later discussed Dublin regulation and regulation EURODAC. In reaction to migration crisis and by Commission identified weaknesses of European legislation in 2015 within European programme for migration, the main strategy for addressing mass influx of persons and handling of thereof became the efforts to create new, better equipped legislative instruments, which were set forth in form of 2 legislative packages in May and July 2016. In this part of the thesis, the aim is to address the changes concerning i. a. directives, which shall become regulations. EU hopes that will grant greater integration of procedures in Common European Asylum System (“CEAS”) framework. The last chapters concern the Dublin regulation alone and its amendments, including the legislative tool which substitutes Dublin criteria in state of emergency. That tool was represented before by two ad hoc mechanisms, which are no longer in effect and newly built permanent relocation mechanism in form of a direct amendment of Dublin regulation. Apart from examining of Dublin IV, evaluation of functioning of Dublin system is given and possible perspectives are considered. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolína Placzeková 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolína Placzeková 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolína Placzeková 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 152 kB