velikost textu

Historie a vývoj NO CČSH v Rakovníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie a vývoj NO CČSH v Rakovníku
Název v angličtině:
The History and Development of the Czechoslovak Hussite Church Parish in Rakovnik
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dipl.-Ing. Bc. Jiří Macoun
Vedoucí:
ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
Oponent:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Id práce:
195702
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Náboženská obec Rakovník, římsko katolický, Církev československá husitská, Bůh, farář, sbor, budova, historie, obnova, věřící, život.
Klíčová slova v angličtině:
Religious community Rakovník, Roman Catholic, Czechoslovak Hussite Church, God, pastor, church, building, history, recovery, worshipper, life.
Abstrakt:
Z textu této disertace vidíme, jak velký byl vliv vlasteneckého sentimentu v období po první světové válce, který spolu s charismatickými osobnostmi jako je v Rakovníku Josef Kopecký nebo osobnost prvního patriarchy Karla Farského vytvořil podmínky pro vznik náboženského společenství československé církve v Rakovníku. Díky těmto lidem bylo možné rozšířit myšlenku nové církve na okolní obce a překonat váhavost prvních kněží, kteří museli opustit římsko-katolickou církev. To je zřejmé ze zdrojů, ze kterých lze získat většinu informací k tomuto tématu. Všechny tyto zdroje informací uvedené v této disertační práci spolu s akademickou literaturou představují velmi objektivní pohled na popisované období. Práce na této disertační práci mi poskytla také mnoho podnětů pro budoucí materiální a duchovní obnovu této komunity. Důležitým bodem je také hlubší pochopení vlastní historie, vlastních kořenů a zpřístupnění těchto informací lidem, jejichž předkové místní komunitu vytvořili. Koneckonců, v roce 1925 bylo v této náboženské komunitě více než tři čtvrtiny rakovnické populace, takže lze říci, že historie tohoto náboženského společenství je přinejmenším v těchto letech historií všech obyvatel města Rakovníka. Naším velkým úkolem je zapojit veřejnost, zejména děti, do církevních aktivit a dále stavět na bohaté historii náboženské obce. Cílem je dosáhnout plné materiální a duchovní obnovy. Pouze tak může náboženské společenství naplnit své budoucí poslání před společností a před Bohem.
Abstract v angličtině:
This thesis provides a view into magnitude of influence of patriotic sentiment in the time period following World War I and its synergy with charismatic personalities of Rakovník such as Josef Kopecký and first patriarch Karel Farský that lead to creation of CČHS religious community in Rakovník. Thanks to these people, it was possible to spread the idea of a new church to neighbouring villages and to overcome the hesitance of the very first priests, who had to convert from the Catholic Church. These facts are apparent from sources relevant to this topic. Information sources presented in this thesis combined with academic literature bring forth realistic picture pertaining the given time period. Work on this thesis has provided me with large number of ideas for future material and spiritual renewal of this community. It is also important to attain a deeper understanding of our history and our roots and to make this information available to people whose ancestors formed this community. After all, more than three quarters of population of Rakovník took part in religious community in 1925. Therefore, it is fair to say that history of the religious community is that of Rakovník in this time period. It is our obligation to involve the public, namely the young, to activities of the church and to continue building on the rich history of the religious community. We aim to attain full material and religious restoration. Only then can the religious community fulfill its mission to society and to the God.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dipl.-Ing. Bc. Jiří Macoun 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dipl.-Ing. Bc. Jiří Macoun 154 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dipl.-Ing. Bc. Jiří Macoun 154 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 451 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 152 kB