velikost textu

Graptoliti šáreckého souvrství (střední ordovik, pražská pánev) a jejich stratigrafický význam

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Graptoliti šáreckého souvrství (střední ordovik, pražská pánev) a jejich stratigrafický význam
Název v angličtině:
Graptolites of the Šárka Formation (Middle Ordovician, Prague Basin) and their stratigraphical significance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Strossová
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Oponent:
RNDr. Jana Bruthansová, Ph.D.
Id práce:
195699
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Praktická geobiologie (PRGEOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Graptoliti, ordovik, šárecké souvrství, stratigrafie
Klíčová slova v angličtině:
Graptolites, Ordovician, Šárka Formation, stratigraphy
Abstrakt:
ABSTRAKT Graptoliti patří mezi vůdčí stratigrafické skupiny, které pomáhají stanovit hranice geologických jednotek staršího paleozoika a korelovat je biostratigraficky i chronostratigraficky v regionálním i globálním měřítku. Šárecké souvrství, které je součástí vulkanosedimentární výplně pražské pánve, reprezentuje střednoordovickou jednotku, která obsahuje dobře zachovanou graptolitovou faunu. Od prvních výzkumů, provedených bezmála před 100 lety, bylo postupně shromážděno mnoho údajů, které ovlivnily vývoj a často zásadní změny graptolitové taxonomie i stratigrafie. Významné nálezy byly získány především díky průzkumu ložisek železné rudy v okolí Rokycan, Ejpovic a Krušné hory u Hudlic. Předložená práce shrnuje dosavadní poznatky o graptolitech v šáreckém souvrství a jejich vyžití ve stratigrafii. Klíčová slova: graptoliti, ordovik, šárecké souvrství, stratigrafie
Abstract v angličtině:
SUMMARY Graptolites are one of the significant groups of stratigraphic index fossils in the Early Palaeozoic. They are used to determine the boundaries between bio- and chronostratigraphical units and to correlate them both on a regional and the global scale. The Šárka Formation, the Middle Ordovician lithostratigraphical unit of the Prague Basin (Teplá-Barrandian Unit), has yielded well-preserved and intensively studied graptolite fauna. Since the first studies carried out more than 100 years ago, much new facts and data has been gathered. They influenced a development and principal changes of the graptolite taxonomy and stratigraphy. Many key specimens were collected during the explorations of iron ore deposits in the vicinities of Rokycany, Ejpovice and Krušná hora Hill. This thesis summarises recent knowledge on graptolites from the Šárka Formation and its utilization in the stratigraphy. Key words: graptolites, Ordovician, Šárka Formation, stratigraphy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Strossová 2.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Strossová 282 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Strossová 248 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Bruthansová, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 154 kB