velikost textu

Porovnání účinků smrtné a maximální tolerované dávky standardních acetylcholinesterasových reaktivátorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání účinků smrtné a maximální tolerované dávky standardních acetylcholinesterasových reaktivátorů
Název v angličtině:
A comparison of lethal and maximum tolerated dose of standard acetylcholinesterase reactivators
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nikola Žárská
Vedoucí:
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Marek, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Martina Hrabinová
Id práce:
195694
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát Bc. Nikola Žárská Vedoucí PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant Mgr. Martina Hrabinová Název diplomové práce Porovnání účinků smrtné a maximální tolerované dávky standardních acetylcholinesterasových reaktivátorů. Diplomová práce se zabývá tématem nervově paralytických látek. Konkrétně demonstruje reaktivační účinek oximu HI-6 vůči sarinem inhibované acetylcholinesterasy v dávce 5 % střední smrtné dávky a 100 % maximální tolerované dávky. Experiment byl prováděn iv vivo na myších Balb/c. K léčbě byl aplikován buď samotný oxim HI-6, ve výše zmíněných dávkách, nebo v kombinaci s parasympatolytikem atropinem. Změna aktivity acetylcholinesterasy byla měřena spektrofotometricky modifikovanou metodou dle Ellmana v krvi a v mozku. U myší léčených dávkou 100 % maximální tolerované dávky HI-6 nebyly pozorovány žádné známky intoxikace sarinem, na rozdíl od myší léčených pouze atropinem a 5 % střední smrtné dávky HI-6. Bylo zjištěno, že po i.m podání 100 % maximální tolerované dávky, dosáhla koncentrace HI-6 500 μM v plasmě a 10μM v mozku. Taková koncentrace je bezpečná, ale není bohužel pro klinickou praxi relevantní, protože způsobuje mírné až středně závažné vedlejší účinky.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate Bc. Nikola Žárská Supervisor PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Consultant Mgr. Martina Hrabinová Title of Thesis A comparison of lethal and maximum tolerated dose of standard acetylcholinesterase reactivators. Diploma thesis deals with the topic of nerve agents. Specifically, it demonstrates the reactivating effect of oxime HI-6 (at 100 % maximum tolerated dose and 5 % median lethal dose) on the acetylcholinesterase inhibited by sarin. The experiment was carried out in vivo in Balb/c mice. The treatment was administered either with oxime HI-6 alone, in the above- mentioned doses, or in combination with the parasympatholytic atropine. The change in activity of acetylcholinesterase was measured by spectrophotometrically method, modified by the Ellman, in blood and brain. There were no signs of sarin intoxication in mice, that where treated with 100 % maximum tolerated dose of HI-6, in compare to mice treated with atropine only and 5 % median lethal dose of HI-6, where the intoxication was observed. It was founded that after i.m administration of 100 % maximum tolerated dose, the HI-6 concentration reached 500 µM in plasma and 10 µM in brain. This concentration is safe, but for medical purpose irrelevant because it causes mild to moderate side effects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Žárská 838 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Žárská 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Žárská 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Marek, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 152 kB