velikost textu

Posmrtná cesta v dobe Bojujúcich štátov a Han na základe písomných a archeologických prameňov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Posmrtná cesta v dobe Bojujúcich štátov a Han na základe písomných a archeologických prameňov
Název v češtině:
Posmrtná cesta v době Válčících států a Han na základě písemných a archeologických pramenů
Název v angličtině:
Journey to the otherworld in the Warring States and Han periods as reflected in written and archaeological sources
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dmitrij Solanič
Vedoucí:
Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Id práce:
195681
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Sinologie (SIN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
cesta|posmrtná cesta|„šťastný domov“|záhrobí|Válčící státy|Han|Zenghou Yi|Baoshan|Mawangdui
Klíčová slova v angličtině:
journey|post-mortem journey|„happy home“|afterlife|Warring States|Han|Zenghou Yi|Baoshan|Mawangdui
Abstrakt:
Abstrakt Úlohou tejto práce je zhodnotiť teóriu posmrtnej cesty duše v dobe Bojujúcich štátov a rannej dynastie Han. Keďže táto teória je jej proponentami prezentovaná ako alternatívna voči tzv. teórii „šťastného domova“, autor v kapitole predchádzajúcej jeho vlastnú analýzu najprv predstavuje obe teórie, vymenúvajúc hlavné argumenty ich proponentov. Vlastná analýza pozostáva z dvoch častí: interpretácie archeologických prameňov v podobe štyroch vybraných hrobiek a prekladov pasáží vybraných dobových textových prameňov, ktoré sa venujú hrobovému rituálu. Autor sa priebežne pozerá na pramene optikou oboch teórii a hodnotí ich použiteľnosť na dané pramene. Vlastnou analýzou autor prichádza k záveru, že teórie posmrtnej cesty ani „šťastného domova“ nie sú vhodnými pre vysvetlenie prítomnosti hrobových predmetov v hrobkách daného obdobia a ich tézy sa mu nezdajú byť odrazené ani v dobovej literatúre. Autor za lepší kľúč k objasneniu hrobovej výbavy než predstavy o záhrobí považuje spoločenskú rolu zosnulého. Kľúčové slová: cesta, posmrtná cesta, „šťastný domov“, záhrobie, Bojujúce štáty, Han, Zenghou Yi, Baoshan, Mawangdui. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this work is to evaluate the post-mortem journey of the soul theory in the Warring States and early Han dynasty periods. Since this theory is presented by it’s propoents as an alternative to the so-called „happy-home“ theory, before starting his own analysis the author first introduces both theories citing the main arguments of their proponents. Author’s own analysis consists of two parts: interpretation of archeological sources consisting of four tombs and translations of passages from textual sources connected to burial ritual dating to said period. Throughout the work, the author views all sources from the standpoint of both theories and evaluates their applicability of said theories to those sources. Through his own analysis, the author reaches the conclusion that neither the theory of post-portem journey, not the „happy-home“ theory prove suitable when it comes to explaining the presence burial articles in tombs of said period and their theses do not seem to be reflected in the period’s literature. The author considers the role that the deceased played in their society to be a better key to explaining burial articles than either of the theories concerning what the ancient people thought followed after death. Keywords: journey, post-mortem journey, „happy home“, afterlife, Warring States, Han, Zenghou Yi, Baoshan, Mawangdui. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dmitrij Solanič 11.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dmitrij Solanič 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dmitrij Solanič 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 154 kB