velikost textu

Změny ve schopnosti perzistovat u chronologických izolátů Staphylococcus aureus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny ve schopnosti perzistovat u chronologických izolátů Staphylococcus aureus
Název v angličtině:
Changes in the ability to form persisters in chronological isolates of Staphylococcus aureus
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Kotková
Vedoucí:
RNDr. Irena Lichá, CSc.
Oponent:
Mgr. Jan Tkadlec
Konzultant:
MVDr. Jozef Janda, Ph.D.
Id práce:
195680
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Mikrobiologie (NMIKRO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 06.06.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
perzisteři, stresové adaptace, působení antibiotik, SigB, Agr, <i>Staphylococcus aureus</i>,
Klíčová slova v angličtině:
persisters, stress adaptation, antibiotic treatment, SigB, Agr, <i>Staphylococcus aureus</i>
Abstrakt:
ABSTRAKT U imunodeficientních pacientů, např. s cystickou fibrózou (CF), oportunní patogen Staphylococcus aureus způsobuje chronické infekce respiračního traktu, které se léčí dlouhodobě antibiotiky (ATB). Vystavení antibiotik ovšem může vést k navození perzistence, což se v důsledku toho projeví opakovaným návratem infekce. Cílem této práce bylo sledovat u vybraných dvojic chronologických izolátů S. aureus pocházejících z dýchacího traktu pacientů s CF, jak se v časovém období mění míra schopnosti perzistovat. Zjistila jsem, že schopnost perzistovat se v rámci klonální dvojice po dvou letech přežívání v hostiteli příliš nemění a že schopnost perzistovat záleží na adaptačních mutacích izolátů. Tvorba perzisterů může záviset na mutacích v operonech pro alternativní sigma B faktor (sigB) a hlavní regulátor virulenčních genů (agr). Duálním barvením DioC2(3) a To-pro- 3 se mi podařilo v průběhu křivky hynutí po působení antibiotik určit změnu membránového potenciálu a propustnosti membrány. Rozdělení do subpopulací dle těchto parametrů závisí především na použitém antibiotiku. Z toho vyvozuji, že různá antibiotika mohou indukovat různé mechanismy pro navození perzistentního stavu. Dále jsem pro stanovení exprese sigB a agr operonů sestavila konstrukty plazmidů se značeným promotorem (sigB-GFP, agr-GFP), avšak vzhledem k specifickému restrikčnímu systému se mi je nepodařilo vnést do klinických izolátů. Proto jsem testovacím pokusem metodou kvantitativní RT PCR analyzovala expresi mRNA sigB u klinického izolátu 2, defektního v agrB. Exprese sigB byla u tohoto mutanta nízká, což by nasvědčovalo vzájemnému propojení regulace exprese sigB a agr.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In immunodeficient patients, for example with cystic fibrosis (CF), the opportunistic pathogen Staphylococcus aureus causes chronic infections of respiratory tract that are treated with antibiotics (ATB) in the long term. However, exposure to antibiotics can lead to persistence, thereby result a recurrence of infection. The aim of this work was to examine in selected pairs of S. aureus chronological isolates from the respiratory tract of CF patients how their ability to form persisters is changing in time. I have found that the ability to persist within the clonal pair does not change significantly after two years of survival in the host, and that the ability to persist depends on the adaptative mutations of the isolates. Persister formation may depend on mutations in operon of the alternative sigma B factor (sigB) and the major virulence gene regulator (agr). By dual staining with DioC2(3) and To-pro-3, I was able to determine the changes in membrane potential and membrane permeability during the killing curve with ATBs. The distribution into subpopulations according to these parameters depends primarily on the antibiotic used. I conclude that various antibiotics can induce different mechanisms causing a persistent state. Futhermore, I have constructed plasmids with a labeled promoter to determine the expression of sigB and agr operons (sigB-GFP, agr-GFP), but due to the specific restriction system, I did not succeed to introduce them into clinical isolates. Therefore, by the quantitative RT PCR method, I analyzed sigB mRNA expression in clinical isolate 2 which is defected in agrB gene. The expression of sigB was low in this mutant, suggesting a link between regulation of sigB and agr expression.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Kotková 4.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Kotková 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Kotková 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Irena Lichá, CSc. 285 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Tkadlec 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 217 kB
Stáhnout Errata Bc. Hana Kotková 181 kB