velikost textu

Geriatrická úzkost-Souvislost úzkosti s kognitivními výkony u starších lidí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geriatrická úzkost-Souvislost úzkosti s kognitivními výkony u starších lidí
Název v angličtině:
Geriatric anxiety-Anxiety and cognitive performance in older people
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Radek Heissler
Vedoucí:
PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
Id práce:
195666
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stáří|kognice|deprese|úzkost|screening|Inventář geriatrické úzkosti|GAI
Klíčová slova v angličtině:
elderly|cognition|depression|anxiety|screening|Geriatric Anxiety Inventory|GAI
Abstrakt:
Abstrakt: Mnohé výzkumy jsou zaměřeny na studium depresivity ve stáří, z jejichž výsledků vyplývá, že negativně ovlivňuje kognici starších osob. Výzkumů, které by se zaměřovaly na geriatrickou úzkost, není takové množství, a navíc přináší protichůdné výsledky. Tato práce si v teoretické části klade za cíl poskytnout náhled na úzkost z filozofického a klinického pojetí, a zejména popsat specifika geriatrické úzkosti a různé oblasti lidského života, které ji mohou ovlivňovat. V praktické části práce jsou prezentovány výsledky 279 účastníků studie NANOK ve věku 60–92 let, přičemž analýza se zaměřuje na vztah úzkostných symptomů ke kognici při zohlednění depresivní symptomatiky. Významné rozdíly jsou u zdravých starších osob nalezeny pouze u testů bezprostředního a oddáleného vybavení z epizodické paměti. U testů pozornosti a exekutivních funkcí nejsou nalezeny významné odlišnosti. Diskutovány jsou různé možnosti ovlivnění kognice úzkostí. V našem souboru zdravých seniorů nesouvisela míra úzkostné symptomatiky s úrovní kognitivních výkonů. Klíčová slova: stáří; kognice; deprese; úzkost; screening; Inventář geriatrické úzkosti; GAI
Abstract v angličtině:
Abstract: Many researches are focused on the study of depression in older age, their results show a negative impact of depression on the cognition of the elderly. There are not many studies that focus on geriatric anxiety and their results are often contradictory. In the theoretical part, this thesis aims to provide an insight into the anxiety from the philosophical and clinical standpoint, and in particular to describe the specifics of the geriatric anxiety and various areas of human life that may affect it. The practical part presents the results of 279 participants of the NANOK study aged 60–92 years, the analysis focuses on the effects of anxiety symptoms on cognition, taking into account depressive symptoms. Significant differences in healthy elderly persons are found only in the tests of immediate and delayed recall, no significant differences are found in the attention and executive functions tests. Various ways of influencing cognition by anxiety are discussed. In our sample of healthy older people, the rate of anxiety symtoms was not associated with the level of cognitive performance. Keywords: elderly; cognition; depression; anxiety; screening; Geriatric Anxiety Inventory; GAI
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radek Heissler 792 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Radek Heissler 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Radek Heissler 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 152 kB