velikost textu

Správa autorských práv při poskytování služeb online streamingu hudebních děl ve světle Směrnice 2014/26/EU a její implementace v České republice a Dánsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Správa autorských práv při poskytování služeb online streamingu hudebních děl ve světle Směrnice 2014/26/EU a její implementace v České republice a Dánsku
Název v angličtině:
The provision of online music streaming services and the management of copyright in the light of the Directive 2014/26/EU and its implementation in the Czech Republic and Denmark.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Adam Daniel Kraus
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petra Žikovská
Id práce:
195662
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Správa autorských práv, Streaming hudebních děl, Směrnice 2014/26/EU, Česká republika, Dánsko
Klíčová slova v angličtině:
Copyright management, Streaming of musical works, Directive 2014/26/EU, Czech Republic, Denmark
Abstrakt:
Správa autorských práv při poskytování služeb online streamingu hudebních děl ve světle Směrnice 2014/26/EU a její implementace v České republice a Dánsku Abstrakt Tato práce nabízí pohled na správu autorských práv pojících se s užitím hudebních děl online, se zvláštním zaměřením na užití v rámci poskytování online streamovacích služeb, společně s nahlédnutím jednotlivých aspektů této správy v kontextu změn, jež přinesla Směrnice 2014/26/EU a její implementace u nás a v Dánsku. Cílem této práce je primárně popsat různé modely správy práv a jejich význam pro uživatele děl a nositele práv k nim v současné éře digitálních užití a zároveň s tím rozebrat jednotlivé legislativní zásahy do těchto modelů, postavit je do vzájemné konfrontace a z této pak vyvodit možné úvahy de lege ferenda. V úvodní části práce je též popsána vlastní technologie streamingu, a to zejména s ohledem na její autorskoprávní aspekty, jejichž správné uchopení je zásadní pro řádný popis jednotlivých modelů ochrany a uplatňování autorských práv při užití děl touto formou. Práce je členěna do osmi kapitol. V první kapitole je popsán historický vývoj ochrany autorských děl v digitálním prostředí. Následující kapitola pak rozebírá dvě základní autorská práva pojící se s online užitím autorských děl, a to zejména s cílem vymezení jejich základních definičních znaků, jak je chápe evropská a národní úprava, stejně jako judikatura Soudního dvora EU a českých soudů. Tyto definiční znaky jsou následně ve třetí kapitole aplikovány v rámci právně-technického popisu streamovacích technologií. Čtvrtá kapitola se věnuje popisu jednotlivých forem správy autorských práv se zvláštním zaměřením na kolektivní formu správy. V jejím závěru je vylíčeno, jaký význam mají tyto ve vztahu k poskytování služeb online streamingu hudebních děl. Pátá kapitola přistupuje k analýze Směrnice 2014/26/EU a jejího přístupu k jednotlivým formám správy, včetně východisek tohoto dokumentu a jeho možných dopadů. V posledních třech kapitolách je pak postupně popsána implementace Směrnice 2014/26/EU do českého a dánského právního řádu, přičemž oba přístupy k ní jsou v závěru práce komparovány. Výstupy této komparace pak slouží jako základ úvah de lege ferenda ve vztahu k přizpůsobení autorskoprávního rámce potřebám jednotlivých forem správy autorských práv v moderním digitálním prostředí.
Abstract v angličtině:
The provision of online music streaming services and the management of copyright in the light of the Directive 2014/26/EU and its implementation in the Czech Republic and Denmark Abstract This thesis presents an insight into the management of copyright in musical works, with particular focus on their use in provision of online streaming services, together with the discernment of the individual aspects of such management in the context of changes brought about by the Directive 2014/26/EU and its implementation in the Czech Republic and Denmark. The aim of this thesis is to primarily describe the various models of copyright management and their importance for both the users of works and the right holders in the contemporary era of digital uses, and at the same time to analyse the individual legislative interventions into these models, confront them and infer possible de lege ferenda implications. The introductory part of the thesis also describes the streaming technology itself, especially with regard to its copyright aspects, whose grasp is essential for a proper description of the different modes of protection and application of copyright. The thesis is divided into eight chapters. The first chapter describes the historical development of copyright protection of works in the digital environment. The following chapter examines the two main copyrights related to the online use of copyright works, in particular with respect to defining their basic aspects as are understood by the European and national legislations, as well as the case law of the Court of Justice of the EU and the Czech courts. These aspects are then subsequently applied in the third chapter, to form the legal and technical characteristics of streaming technologies. The fourth chapter deals with the description of the individual forms of copyright management with a special focus on the collective form of administration. It then follows with specifying the importance of these forms in regards to the provision of online music streaming services. The fifth chapter addresses the analysis of the Directive 2014/26/EU and its approach to the different forms of copyright management, together with the illustration of the possible impacts of this document. The last three chapters concern the implementation of the Directive 2014/26/EU into the Czech and Danish law, together with the comparison of the two different approaches to it. The results of this comparison serve as the basis of de lege ferenda considerations regarding mainly the adaptation of the copyright framework to the management of copyright in the modern digital environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Daniel Kraus 959 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Daniel Kraus 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Daniel Kraus 164 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Žikovská 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB