velikost textu

Právní aspekty boje proti daňovým únikům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty boje proti daňovým únikům
Název v angličtině:
Legal aspects of the fight against tax evasion
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Quang Do Thai
Vedoucí:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Id práce:
195635
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Daňové úniky, BEPS, směrnice ATAD
Klíčová slova v angličtině:
Tax evasion, BEPS, ATAD Directive
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá právními aspekty boje proti daňovým únikům se zaměřením na platné právní nástroje v rámci českého právního řádu. Práce je rozdělena celkem do pěti částí. První část práce vymezuje pojem daňový únik, srovnává pojetí tohoto pojmu se zahraničními pojmy tax avoidance a tax evasion. Pojem daňový únik nemá v českém právním řádu zákonnou definici a lze nalézt různé pohledy na obsah tohoto pojmu. Tato práce pracuje s daňovým únikem jako nezákonným jednáním cílící k minimalizaci daňové povinnosti a rovněž jako jednání, které směřuje k obcházení daňových právních předpisů. Druhá část práce se zaměřuje přímo na problematiku BEPS, nejprve je tento pojem vymezen a následně je přiblížen jeho význam v rámci ČR. Druhá část práce též shrnuje poznatky o BEPS a jeho vliv na státní rozpočet, hospodářskou soutěž a společnost. Třetí část práce je věnována některým konkrétním právním nástrojům v boji proti BEPS, a to institutu zneužití práva, pravidlům převodních cen, nízké kapitalizace, mezinárodní spolupráci a smlouvám o zamezení dvojího zdanění. Tyto nástroje jsou podrobně popsány a je provedena analýza jejich současné podoby. V práci je též vyjádřen osobní názor autora na tyto nástroje, které pojímá jako velmi konzervativní. Obdobně jsou analyzovány nástroje, které do českého právního řádu přichází s implementací směrnice ATAD. Poslední část práce pojednává o některých vhodných opatřeních, která by měla být v budoucnu přijata, mezi taková opatření patří zpřístupnění dat z CbCR veřejnosti. Jednoznačně došlo k narušení důvěry mezi občanskou společností a nadnárodními společnostmi, které neplní svoji spravedlivou část daňové povinnosti. Domnívám se, že tato narušená důvěra může být obnovena pouze skrze kompletní transparenci a jedním z prvních kroků je zveřejnění dat ze CbCR. V práci je vyjádřen názor, že by Evropská unie měla dále vyvíjet snahy o harmonizaci daňových systému v rámci členských států.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the legal aspects of the fight against tax evasion with a particular focus on current legal instruments within the Czech legal order. The thesis is divided into five parts. The first part of the thesis defines the concept of tax evasion, compares the concepts of tax avoidance and tax evasion in the foreign literature. The term tax evasion does not have a legal definition in the Czech legal order and different views of the meaning of this term can be found. This thesis works with tax evasion as an illegal arrangement aiming at minimizing one’s tax liability, as well as acting towards circumventing tax legislation. The second part also summarizes the knowledge about BEPS and its influence on the state budget, competition and society. The third part is devoted to selected specific legal instruments in the fight against BEPS, namely the institute of abuse of law, transfer pricing rules, low capitalization, international cooperation and double tax treaties. These tools are described in detail and their current form is analyzed. The work also expresses the author's personal opinion on these tools, which he considers to be very conservative. Similarly, the instruments introduced into the Czech legal system with the implementation of the ATAD Directive are analyzed. The last part of the thesis deals with some recommended measures that should be adopted in the future, such as making the CbCR data available to the public. There has been a clear distortion of trust between civil society and multinationals, which do not fulfill their fair share of tax liability. I believe that this distorted trust can be restored only through complete transparency, and one of the first steps toward this goals is to publish CbCR data. The thesis also expresses the view that the European Union should continue in its efforts to harmonize tax systems within the Member States.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Quang Do Thai 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Quang Do Thai 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Quang Do Thai 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 574 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB