velikost textu

Rod Sicista (Mammalia, Rodentia, Zapodidae) v západním Palearktu: diversita, fylogenese a areálová historie.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rod Sicista (Mammalia, Rodentia, Zapodidae) v západním Palearktu: diversita, fylogenese a areálová historie.
Název v angličtině:
Genus Sicista (Mammalia, Rodentia, Zapodidae) in the Western Palearctics: diversity, phylogeny and paleobiogeography.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Lišková
Vedoucí:
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Oponent:
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Id práce:
195634
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sicista, fylogenese, areálová historie, diversita, taxonomie, západní Palearktida
Klíčová slova v angličtině:
Sicista, phylogeny, range history, diversity, taxonomy, Western Palearctics
Abstrakt:
Abstrakt Práce shrnuje literární data týkající se taxonomie, rozšíření, fylogenese a areálové historie rodu Sicista. Rod tvoří monotypickou čeleď Sminthidae, představující bazální vývojovou větev nadčeledi Dipodoidea, doložené od svrchního eocénu. Zahrnuje celkem 14 recentních druhů rozšířených od východní Asie po střední Evropu. Většina z nich osídluje drobné areály horských oblastí střední Asie a Kavkazské oblasti, výjimkou jsou druhy S.betulina a S.subtilis, s poměrně velkými areály, zasahující i do střední Evropy. Evropský fosilní záznam (více než 150 čtvrtohorních nálezů) ukazuje výrazně širší rozšíření v různých úsecích pleistocénu a v nejstarším holocénu. Druhová příslušnost fosilních dokladů je však v řadě případů sporná, morfologické rozdíly jednotlivých druhů jsou velmi nezřetelné. Diskriminační možnosti a historie výskytu ve střední Evropě jsou podrobně diskutována se zvláštním zřetelem k fosilním dokladům z území ČR a Slovenska. Klíčová slova: Sicista, fylogeneze, areálová historie, diverzita, taxonomie, západní Palearktida
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis surveys literary data on taxonomy, distribution, phylogeny and range history of the genus Sicista, one of the least known clade of Palearctic rodents. The genus composes a monotypic family Sminthidae, a basal branch of the superfamily Dipodoidea recorded since the late Eocene. Fourteen recent species are currenty distinguished. Most of them colonize small vicariant ranges distributed from East Asia to Central Europe with peak of species diversity in Central Asia and Caucasus regions. Also two taxa occupying large ranges (S.betulina, S.subtilis) including eastern parts of Central Europe rank among the rarest local specis throughout most of their ranges. The European fossil record (more than 150 Quaternary sites) indicate quite a more extensive distribution covering diverse regions of the Western Europe during the Pleistocene and the early Holocene. Yet, the species identity of many fossil records remain doubtful due to quite indistinct morphological differences among particular species. The discrimination criteria and range history in Central Europe are discussed in details with particular attention to the fossil record available from the Czech Republic and Slovakia. Key words: Sicista, phylogeny, range history, diversity, taxonomy, Western Palearctics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Lišková 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Lišková 503 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Lišková 496 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. 152 kB